Slide Image

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämma hålls i Växjö före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämma hålls vid behov.

Rätt att delta vid årsstämma

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Balco sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman, utöver att informera Balco begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera olika sätt i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.