Slide Image

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Balco Group AB, org.nr 556821-2319, kallas till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6 i Växjö. Registrering påbörjas klockan 14.30.

Styrelsen har med stöd av § 8 i Balco Group AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA PÅ ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 18 maj 2022, och
  • senast onsdagen den 18 maj 2022
    • anmäla sitt deltagande på årsstämman via telefon 08-402 91 33, via webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per post: Balco Group AB, Årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
    • avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken “Poströstning” nedan.

I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 16 maj 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 18 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare som inte önskar delta på plats vid årsstämman kan välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt föreskrifter i Balco Group AB:s bolagsordning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Balco Groups webbplats https://balcogroup.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2022/.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Balco Group AB, Årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022. Aktieägare kan även senast onsdagen den 18 maj 2022 avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy .

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vid frågor, vänligen ring 08-402 91 33.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud på plats vid årsstämman, ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Balco Group AB, Årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i samband med anmälan till årsstämman.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, https://balcogroup.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2022/.

 

Balco balkongliv