Slide Image

Incitamentsprogram

Balco Group’s incitamentsprogram 2017/2020 löpte ut 5 oktober och ledde till att 286.037 aktier tecknades motsvarande en utspädning på 1,3%.

Vid en extra bolagsstämma som hölls den 24 november 2020 beslutades om att införa ett nytt treårigt incitamentsprogram som är riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, totalt 25 medarbetare. Incitamentsprogrammet omfattar totalt högst 400.000 teckningsoptioner, som högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal aktier.

Balcos totala kostnad för incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas uppgå till cirka 4 MSEK. Programmet innebär en utspädning motsvarande cirka 1,8 procent av bolagets totala antal aktier. De ledande befattningshavarna i Balco har förvärvat 236.000 teckningsoptioner uppgående till ett värde om totalt 2.673.880 SEK.

Syftet med incitamentsprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets nyckelanställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta och talangfulla medarbetare, öka intressegemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas och bolagets målsättning samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.