Slide Image

Balco Groups ledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Balcos löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktör ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Verkställande direktören övervakar att Balcos mål, policys och strategiska planer som fastställts av styrelsen följs och ansvarar även för att löpande informera styrelsen om företagets utveckling.

VD leder arbetet i ledningen, som ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen.
Balcos ledning består utöver verkställande direktören av centrala koncernfunktioner med tydliga ansvarsområden. De ledande befattningshavarna uppgår till sex personer med ansvar för hantering av ekonomi, IT, personal, kvalitet, inköp, produktion, operations, kommunikation och marknader.

Ledningens sammansättning

Kenneth Lundahl (född 1967)
Koncernchef och VD

Anställd sedan: 2013
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Lundahl & Hall AB. Styrelseordförande i Anderstorps Hotellfastigheter AB.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Medgrundare Lundahl & Hall AB, Vd Isaberg Rapid AB och affärsområdeschef i Thule AB
Eget och närståendes innehav: 215 770 aktier
Teckningsoptioner: 170 000 optioner

Roger Andersson
Roger Andersson (född 1967)
Head of Sales, Sweden and Norway

Anställd sedan: 2005
Utbildning: Gymnasieexamen, maskiningenjör från Hässleholms Tekniska Skola.
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Distriktschef och produktchef på Colly Components AB, produkttekniker på Autoliv AB och konstruktör på Levahn Industrier AS.
Eget och närståendes innehav: 3 000 aktier
Teckningsoptioner: 24 166 optioner

Camilla Ekdahl
Camilla Ekdahl (född 1967)
VD Balco AB och COO

Anställd sedan: 2019
Utbildning: Civilingenjörsexamen från ChalmersTekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: COO Pelly Group AB, Operation manager/VD Isaberg Rapid AB, Platschef Rapid Granulator AB, Logistikchef Thule Sweden AB.
Eget och närståendes innehav: 11 100 aktier
Teckningsoptioner: 65 000 optioner

Johan Fälth
Johan Fälth (född 1975)
Export- och Marknadsdirektör, Hållbarhetsansvarig

Anställd sedan: 2010
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linnéuniversitetet.
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: HR-chef på Tenneco Automotive Sverige AB, Linnéuniversitetet och konsult på Adecco AB.
Eget och närståendes innehav: 16 040 aktier
Teckningsoptioner: 24 166 optioner

Michael Grindborn
Michael Grindborn (född 1968)
CFO, IR-chef och IT-chef

Anställd sedan: 2019
Utbildning: Civilekonomexamen från Linnéuniversitetet, M.B.A från S.D.A Bocconi School of Management.
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: CFO Lammhults Design Group AB. Ekonomidirektör Gislaved Gummi AB/Hexpol Engineered Products. CFO Norden & Baltikum Recticel AB. CFO Animex AB, VD Forshedaverken, CFO Dolomite AB, CFO IST-koncernen.
Eget och närståendes innehav: 11 040 aktier
Teckningsoptioner: 65 000 optioner

Jesper Magnusson
Jesper Magnusson (född 1986)
Head of Human Resources

Anställd sedan: 2014
Utbildning: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv, Linnéuniversitetet i Växjö.
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Kontorschef, konsultchef samt rekryteringschef på Adecco AB.
Eget och närståendes innehav: 8 000 aktier
Teckningsoptioner: 24 166 optioner

Ersättning till ledningen

Riktlinjer

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare antogs av bolagsstämman den 17 juni 2020.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och koncernledningen, som för närvarande består av sex personer. Syftet med riktlinjerna är att se till att Balco kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledningen ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt företagets totala prestation.

Fast- och rörlig lön

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål.

Övriga förmåner och pension

Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas. De ledande befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Pensionsåtaganden tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

Avvikelser från riktlinjerna

Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I ett sådant fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Balcos sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Den verkställande direktören är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under två år från anställningens upphörande.