Slide Image

Revisor

Den externa revisionen av räkenskaperna i Balco och samtliga dotterbolag, inklusive styrelsens och koncernledningens förvaltning, utförs enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Den externa revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorn rapporterar sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämma.

Balcos revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor. 

Martin Odqvist
Huvudansvarig revisor sedan 2018.