Slide Image

Balco Groups styrelse

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Balcos bolagsordning, styrelsens arbetsordning och Koden.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma och sammanträder enligt ett årligen fastställt mötesschema. Styrelseordföranden företräder Balco gentemot dess aktieägare. Balcos styrelse består av sex ordinarie ledamöter.

Styrelsens sammansättning

Styrelse Ingalill Berglund
Ingalill Berglund (född 1964)
Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan: 2016, ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs vid Frans Schartaus Handelsinstitut.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scandic Group AB,, Axfast AB, Bonnier Fastigheter AB, Juni Strategi & Analys AB, Stenvalvet Fastighets AB samt Stiftelsen Danviks Hospital. VD Lövsta Stuteri AB.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: VD och CFO i Atrium Ljungberg AB. CFO i Skolfastigheter i Stockholm AB. Vd för Axfast AB.
Eget och närståendes innehav: 25 000 aktier
Juridisk person:

Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

Styrelse Mikael Andersson
Mikael Andersson (född 1955)
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2019, ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, LTH
Andra pågående uppdrag:
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef PMC Group, President BU Trelleborg Waterproofing (Trelleborg AB), Divisionschef Saint-Gobain Ecophon.
Eget och närståendes innehav:
Juridisk person:

Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

Styrelse Carl-Mikael Lindholm
Carl-Mikael Lindholm (född 1971)
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2018, ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: Läkarexamen, Karolinska Institutet samt specialistexamen i allmänmedicin samt onkologi.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hamhus AB och i dess dotterbolag. Styrelseledamot i Herenco Holding. Styrelseledamot och förvaltningsansvarig i Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Läkare på Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset, Onkologen på Universitetssjukhuset i Linköping, Onkologen på Länssjukhuset Ryhov och Verksamhetschef Bankeryds Vårdcentral.
Eget och närståendes innehav: 6 062 027 varav 35 000 aktier privat.
Juridisk person:

Carl-Mikael Lindholm är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i bolaget.

Styrelse Johannes Nyberg
Johannes Nyberg (född 1971)
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2018, ordförande i revisionsutskottet.
Utbildning: Civilekonomexamen, internationella ekonomprogrammet vid Uppsala Universitet; Commerce program School of Business vid Queens University samt studier i ekonomi vid Humboldt Universitetet.
Andra pågående uppdrag: VD för Skandrenting AB. Styrelseordförande i Cryonite AB samt styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB och Skandrenting AB.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Flertal ledande befattningar inom bank & finans samt bygg & fastighet, både nationellt och internationellt. Styrelseledamot i Collector Bank AB samt styrelseordförande i Oscar Properties AB.
Eget och närståendes innehav:
Juridisk person:

Johannes Nyberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i bolaget.

Styrelse Vibecke Hverven
Vibecke Hverven (född 1963)
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2020, ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniske Högskola.
Andra pågående uppdrag: Partner Considium Consulting Group AS. Styrelseordförande i NGI, Asker og Bærum Vannverk IKS, Regionale Forskningsfond Oslo, Ungt Entreprenørskap Viken. Styrelseledamot i Insenti AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Varig Technology AS, USBL, Prevent Systems AS og Henie Onstad Kunstsenter.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: VD OBOS Prosjekt AS, VP DNV GL Energy Advisory, Adm.dir. SWECO Norge AS och Avd.chef Statkraft Gröner AS.
Eget och närståendes innehav: 3 900 aktier
Juridisk person:

Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

Styrelse Thomas Widstrand
Thomas Widstrand (1957)
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2021, ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: Master of Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg
.
Andra pågående uppdrag: VD och koncernchef för Troax AB. Styrelseledamot i ProfilGruppen AB.
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Lång karriär inom ESAB-koncernen, Cardo Pump AB, Borås Wäfveri AB och Troax AB
Eget och närståendes innehav: 10 000 aktier
Juridisk person:

Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Balcos bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete utgår ifrån en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa Balcos utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder Balco gentemot dess aktieägare.

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 25 maj 2021 beslutades att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter beräknat på att uppdraget löper hela perioden fram till årsstämman 2022.

Stämman beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och med 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska 40 000 kronor utgå till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Utskott

enlighet med Koden och aktiebolagslagen har styrelsen i Balco inom sig inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. I revisionsutskottet ingår Johannes Nyberg, Mikael Andersson samt Vibecke Hverven. Ordförande är Johannes Nyberg.

Dess huvudsakliga uppgifter är att:

• övervaka bolagets finansiella rapportering, inklusive hållbarhetsredovisningen, samt lämna rekommendationer och förslag
• att inom den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Balcos interna kontroll, internrevision och riskhantering
• hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
• informera styrelsen om resultatet av revisionen
• granska och övervaka hanteringen av marknads- och kreditrisker
• fortlöpande träffa Balcos externa och interna revisorer samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
• besluta om riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Balco får upphandla av koncernens revisorer
• årligen utvärdera de externa revisorernas arbete

Ersättningsutskott

Styrelsen har även inrättat ett ersättningsutskott. I utskottet ingår Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindblom och Thomas Widstrand. Ordförande är Ingalill Berglund.

Ersättningsutskottet har dels en rådgivande och dels en beredande funktion. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt säkerställa att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om tillämpas.