2020-10-07

Balco Group: Aktieinnehav i samband med optionsprogram

I samband med tilldelning av aktier inom ramen för Balco Group AB (publ):s teckningsoptionsprogram 2017/2020 har ett antal personer i ledande ställning rapporterat försäljning av aktier. Försäljningen har skett till huvudägare som stärker sitt ägande. Aktuella innehav redovisas på hemsidan.

Totalt har 286 036 nya aktier tecknats av ett antal nyckelpersoner i bolaget inom ramen för teckningsoptionsprogrammet. Samtliga medlemmar av koncernledningen har tecknat nya aktier. Den totala utspädningen uppgår till 1,3 procent. Information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning redovisas i Finansinspektionens insynsregister.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, michael.grindborn@balco.se