2020-05-13

Förslag om att senarelägga beslut om utdelning

Växjö 13 maj 2020

 

Styrelsen för Balco Group AB (publ) har, med anledning  av den stora osäkerhet som råder i omvärldsförutsättningarna till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19, beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 men håller samtidigt öppet för en extra stämma under hösten 2020 för ett nytt beslut gällande utdelning när konsekvenserna av pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare.

Beslutet har fattats trots att Balco Group AB’s finansiella ställning är stark, med en hög soliditet, låg nettoskuld samt en god likviditet. Beslutet signalerar ingen förändring i bolagets långsiktiga utdelningspolicy. Påverkan på Balco Group har än så länge varit begränsad och ingen korttidspermittering har skett och inga bidrag har sökts från Tillväxtverket.

Bakgrunden till beslutet ska ses som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka Coronapandemins konsekvenser på sikt, samt för att säkra förutsättningarna för vår tillväxtstrategi via möjliga förvärv.

Årsstämman äger rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 15.00. Kallelsen till årsstämman kommer att gå ut den 14 maj. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se