2019-08-27

Genombrott avseende finansiering på vår största marknad

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 325,0 MSEK (273,6).
 • Orderingången ökade med 46 procent till 436,2 MSEK (299,4).
 • Orderstocken ökade med 112 MSEK i kvartalet och uppgick till 1 640,9 MSEK (1 308,8) vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 44,3 MSEK (31,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 46 procent till 33,7 MSEK (23,1).
 • Resultat per stamaktie ökade med 62 procent till 1,70 SEK (1,05) före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde ökade till 41,6 MSEK (13,3).

Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 594,9 MSEK (516,1).
 • Orderingången ökade med 40 procent till 798,0 MSEK (570,7).
 • Orderstocken har ökat organiskt med 103 MSEK under halvårsperioden.
 • Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 71,3 MSEK (53,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 38 procent till 53,6 MSEK (38,7).
 • Resultat per stamaktie ökade med 40 procent till 2,68 SEK (1,92) före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde ökade till 33,9 MSEK (-10,1).

Händelser i första andra och efter kvartalets utgång

 • Efter kvartalets utgång har Balco förlängt bankavtalet med Danske Bank och det löper nu till september 2022. Förvärvskrediten har återställts till 100 MSEK.
 • Samarbete med en nordisk bank som i Sverige erbjuder bostadsrättsföreningar 70 års amorteringstid vid installation av Balcos inglasade balkonger mot tidigare 50 år.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 27 augusti klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 50
UK: +44 333 300 92 68
USA: +1 833 526 83 80

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, Tfn: 070-670 18 48

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:00 CET