2020-11-24

Kommuniké från Balco Groups extrastämma 2020

Aktieägarna i Balco Group AB (“Balco” eller “Bolaget”) samlades tisdagen den 24 november 2020 i Växjö för extrastämma.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2020/2023 genom en riktad nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner samt att godkänna att det helägda dotterbolaget som tecknat teckningsoptionerna överlåter dessa till deltagarna i incitamentsprogrammet. Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varigenom begreppet ”firma” i § 1 i bolagsordningen justeras till ”företagsnamn”. Ändringen är en följd av att det aktuella begreppet har fått en ny lydelse i den relevanta lagstiftningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se

Informationen lämnades, genom ovanstående person, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 17:45 CET.