2020-11-12

Stark finansiell ställning, men kvartal påverkat av Covid-19

Tredje kvartalet: juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 258 MSEK (292).
 • Orderingången uppgick till 142 MSEK (199).
 • Orderstocken uppgick till 1.294 MSEK (1.557).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (31).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (23).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 SEK (1,08).
 • Operativt kassaflöde ökade till 35 MSEK (-1).

Delårsperioden: januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 931 MSEK (887).
 • Orderingången uppgick till 703 MSEK (997).
 • Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 113 MSEK (103).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 83 MSEK (77).
 • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 3,82 SEK (3,58).
 • Operativt kassaflöde ökade till 125 MSEK (34).

Händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Den andra vågen av Covid-19 med ökad smittspridning i de flesta länder och därmed fortsatta eller återinförda restriktioner har starkt förskjutit Balcos orderingång i det tredje kvartalet.
 • Balco utvärderar olika förvärvsmöjligheter och mot bakgrund av detta bekräftar styrelsen sitt tidigare beslut att inte lämna någon utdelning under 2020.

 

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 12 november 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 90 34
USA: +1 833 823 05 87

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 07:30 CET.