2018-02-23

Stärkt finansiell ställning och god resultat- och omsättningstillväxt

Fjärde kvartalet: oktober-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 283,7 MSEK (237,7), en ökning med 19,3 procent eller 46 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,3 MSEK (15,4), en ökning med 70,3 procent. Resultatet i kvartalet har belastats med kostnader för bolagets börsnotering uppgående till 11,2 MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 37,4 MSEK (32,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 13,2 procent (13,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,0 MSEK (3,7).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,09 SEK (0,14), både före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 138,4 MSEK (38,7).

Helåret: januari-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 989,0 MSEK (801,6), en ökning med 23,4 procent eller 187,4 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Rörelseresultatet uppgick till 92,3 MSEK (63,6), en ökning med 45,2 procent eller 28,7 MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 116,7 MSEK (82,4), en ökning med 34,3 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 11,8 procent (10,3).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 37,7 MSEK (12,1).
 • Årets resultat per stamaktie uppgick till 2,43 SEK (0,50), både före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 182,9 MSEK (73,4).
 • Orderstocken ökade med 12 procent och uppgick vid årets utgång till 1 238,4 MSEK (1 107,2).
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2018 är att en utdelning om 1,00 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017.

Händelser i fjärde kvartalet 

 • Balco noterades på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2017.  
 • En extra bolagsstämma beslutade om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
 • Bygglov har erhållits för Balcos historiskt största order (cirka 160 MSEK).   
 • Order om leverans av balkonger till ytterligare ett kryssningsfartyg har tecknats, ordervärde 60,2 MSEK.  

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 23 februari klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 426 63 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 36

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se