2017-10-20

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Balco

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) har idag meddelat Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) och Segulah IV, L.P. (”Säljande Aktieägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 1 928 589 befintliga aktier i Balco och att stabiliseringsperioden har avslutats.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

I samband med erbjudandet av aktierna i Balco och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2017 (”Erbjudandet”) utfärdade den Säljande Aktieägaren en övertilldelningsoption till Carnegie, på uppdrag av Carnegie och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (tillsammans ”Joint Bookrunners”), att förvärva ytterligare högst 1 928 589 befintliga aktier i Balco, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Balco aktier på Nasdaq Stockholm. Carnegie har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer Segulah IV, L.P. att äga 4 079 373 aktier i Balco, motsvarande en ägarandel om 19,04 procent av det totala antalet aktier och röster i Balco.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till aktiekursutveckling i Balcos aktie har Carnegie, som stabiliseringsagent för Joint Bookrunners räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, VD Balco
Telefon: +46 (0) 70 630 20 57
E-post: kenneth.lundahl@balco.se

Cecilia Lannebo, IR-chef Balco
Telefon: +46 (0) 72 220 82 77
E-post: cecilia.lannebo@balco.se

Denna information är sådan information som Balco är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017, kl. 18.00.

Balco i korthet

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess, som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Balco. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som upprättats i samband med Erbjudandet.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Balco har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappers-regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Balco får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Balco genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Balco, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.