2021-10-04

Valberedning inför årsstämman 2022

Växjö 4 oktober 2021

Balco AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i september 2017 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2021, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (ordförande för valberedningen)
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Ingalill Berglund, Balcos styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det per post ställd till:

Balco AB, Årsstämma att: Michael Grindborn, Älgvägen 4, 352 45 Växjö

eller via email: michael.grindborn@balco.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.