Slide Image

Investerare

Balcos informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om företagets verksamhet.

Investor Relations

Investor Relations förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och Balcos kommunikationspolicy.

Balco presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med kommunikation av kvartalsvisa delårsrapporter. Vidare publiceras viktiga händelser som sker i bolaget genom distribution av pressmeddelanden. Balco håller vidare regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar vid intresse vid seminarier.

Informationskanaler

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från Balcos hemsida. Balco tillhandahåller vidare en prenumerationstjänst där intressenter kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.

467
Medarbetare

Balco Group i siffror

1 120

Miljoner i nettoomsättning

118

Miljoner i rörelseresultat

7

Antal länder

Investera i Balco

En investering i Balco utgår ifrån ett antal viktiga styrkor:

1) En tydlig och attraktiv marknadsposition

Balco är idag marknadsledare i Norden på den attraktiva och nischade balkongmarknaden. Företaget erbjuder kundanpassade balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag primärt i Sverige, Norge och Danmark som är företagets huvudmarknader, men även i Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

2) En nischaktör på en fragmenterad och starkt växande marknad

Värdet på den nordeuropeiska balkongmarknaden som Balco är verksam på värderades till cirka 36 mdr SEK under 2021 och renoveringsmarknaden i Balcos huvudmarknader Sverige, Norge och Danmark förväntas växa med cirka 5 procent årligen under perioden 2022–2024. Tillväxten drivs av en fortsatt stark utveckling på Balcos huvudmarknader.

3) Balco är ett tillväxtbolag

Sedan 1996 har Balco vuxit från att vara ett bolag med cirka 25 anställda och en omsättning på 42 MSEK till att vid utgången av 2021 sysselsätta 467 anställda och rapportera en omsättning på 1 120 MSEK.

4) Bevisad affärsmodell med exklusiva kundvärden

Balcos balkonglösningar är måttbeställda enheter som består av flera olika komponenter och material. Varje beställning är unik och skräddarsys efter kundens specifika behov och krav.

Balcos gynnsamma position på marknaden är till stor del ett resultat av den framgångsrika utförandemetod som Bolaget använder sig av, den så kallade Balco-metoden i kombination med företagets expertis och unika säljprocess. En renovering enligt Balco-metoden innebär att de befintliga öppna balkongerna ersätts med nya inglasade balkongsystem som är både större och har en längre livslängd än befintliga balkonger. Balcos renoveringsmetod är ett attraktivt och hållbart alternativ till traditionell betongrenovering, med fördelar såsom lägre månadskostnad, förhöjd levnadsstandard, minskad energiåtgång och ökat fastighetsvärde.

5) Attraktiv finansiell profil

Balco har en attraktiv finansiell profil och en historik av stark order- och nettoomsättningstillväxt, hög lönsamhet och god kassaflödesgenerering. Balco har historiskt visat en hög ordergenerering som har bidragit till att öka nettoomsättningen mer än tillväxten i de underliggande marknaderna. Företaget har parallellt med omsättningstillväxt även ökat lönsamheten. Balcos underhållsinvesteringar är låga och är delvis nyckeln till den goda kassagenereringen för verksamheten. I tillägg till den goda lönsamheten och de låga investeringarna har Balco, tack vare sin affärsmodell, ett lågt rörelsekapitalbehov vilket bidragit till ett starkt kassaflöde och en attraktiv kassaflödeskonvertering.