Slide Image

Bransch- och marknadsrelaterade risker

Bransch- och marknadsrelaterade risker avser externa faktorer, händelser och förändringar på de marknader som Balco verkar på och som kan komma att få en påverkan på möjligheterna att uppnå bolagets uppsatta mål.

Bransch- och marknadsrelaterade risker omfattar bland annat förändringar i efterfrågan till följd av en svagare konjunktur eller andra makroekonomiska förändringar, en förändrad prisbild för råvaror som är centrala för Balcos produktion, samt en förändrad konkurrens eller prispress.

Risk

1. Konjunkturpåverkan och andra makroekonomiska faktorer

Balcos verksamhet påverkas av den allmänna finansiella och politiska situationen i världen. Bolaget påverkas främst av händelser som påverkar de nordiska marknaderna. En sämre konjunktur och politiska förändringar kan komma att skapa oro i de marknader bolaget verkar och därmed påverka efterfrågan på bolagets produkter.
 

2. Råvarupriser 

Balcos lönsamhet påverkas av utvecklingen av råvarupriser på aluminium, stål, glas och betong. Förändrade råvarupriser kan påverka kalkylen i enskilda projekt.
 

3. Konkurrens och prispress 

Konkurrensbilden varierar mellan olika geografiska marknader och inom olika produktsegment. Balcos främsta konkurrenter består av betongrenoverare och andra balkongleverantörer. Ökad konkurrens kan komma att påverka verksamhet och resultat.

Riskhantering

1. Konjunkturpåverkan och andra makroekonomiska faktorer 

Balco är verksamt på marknaden för balkonglösningar som är en nischmarknad inom byggmarknaden. Företaget är i huvudsak inriktat på renoveringssegmentet som mer styrs av det befintliga behovet av att renovera snarare än den mer konjunkturskänsliga nyproduktionen. Balco bedriver projektverksamhet där varje enskilt projekt står för en liten del av företagets omsättning och resultat.
 

2. Råvarupriser 

Balco säkrar varje år materialkostnader i en omfattning som baseras på förutsett behov. Bolagets projektverksamhet innebär att varje projekt är en ny prisförhandling. Långa ledtider och individuella projekt ger god möjlighet till att löpande justera priser efter förändrade råvarupriser.
 

3. Konkurrens och prispress 

Balco konkurrerar främst med betongrenoverare som inte är nischade inom balkongrenoveringsmarknaden. Balcos lokala närvaro och bolagets affärsmodell som innebär att Balco hjälper kunden genom hela processen gör att bolaget i stor utsträckning bidrar till att skapa sin egen marknad. Balco har idag en nischad portfölj av produkter som ligger i framkant vad gäller innovation och teknik, vilket skapar en konkurrensfördel.