Slide Image

Finansiella risker

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker såsom finansieringsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och valutarisk.

Koncernens finanspolicy bildar ett ramverk av riktlinjer och regler samt riskmandat och limiter. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av CFO i samråd med styrelsen. Målsättningen är att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat till följd av marknadsförändringar.

Risk

1. Valutarisk

Balco är påverkade av valutarisker som kan delas upp i transaktionsexponering och omräkningsexponering. Transaktionsexponering uppstår när ett försäljnings- eller inköpspris anges i utländsk valuta. Balco är främst exponerat för förändringar i EUR, NOK och DKK i förhållande till SEK. Omräkningsexponeringen uppstår när dotterbolagens balans- och resultaträkningar räknas om från lokal valuta till SEK.

2. Finansierings- och likviditetsrisker

En risk finns att bolagets finansieringsmöjligheter kan försvåras eller bli mer kostsamma. Även om bolagets finansiella ställning för närvarande är god kan bolaget behöva tillgång till ytterligare finansiering. Balco bedriver projektverksamhet inom vilken omsättning, resultat och således likviditet påverkas av fluktuationer.

3. Ränterisk

Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna påverkar resultatet i Balco samt värderingen av finansiella instrument och Balcos goodwill. Hur snabbt och med hur mycket förändringar i marknadsräntor påverkar räntenettot och nedskrivningsprövningar beror i huvudsak på vald kapital- och räntebindningstid. Balco är exponerat för räntefluktuationer bland annat på grund av dess finansieringsarrangemang med rörlig ränta. 

4. Kreditrisker

Balcos kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till att företagets kunder inte betalar sina fakturor i tid.

Riskhantering

1. Valutarisk 

Balco har en finanspolicy som möjliggör att hantera risker genom valutasäkringar. Transaktionsexponeringen hanteras främst genom naturliga säkringar, vilket innebär att inköp sker i samma valuta som kassaflöden från intäkter.

2. Finansierings- och likviditetsrisker 

Koncernen har en god framförhållning i sina projekt vilket ger en relativt sett god visibilitet och möjliggör en planering. Företaget eftersträvar att ha en tillräcklig likviditetsreserv och har vid behov tillgång till en checkräkningskredit för att säkerställa en tillräcklig likviditetsreserv.

3. Ränterisk 

Risken hanteras genom mål för framtida skuldsättningsgrad samt spridning av förfallotidpunkt för framtida lånefinansiering. Befintlig lånestruktur innebär en låg exponering.

4. Kreditrisker

Balcos kunder består i stor utsträckning av bostadsrättsföreningar samt byggbolag. En ekonomisk rapport och granskning av kundernas ekonomi görs vid uppstarten av ett projekt för att säkerställa finansiell stabilitet hos motparten. En betydande del av projekten betalas i förskott.