Slide Image

Regulatoriska risker

Regulatoriska risker är relaterade till verksamhetens förmåga att hantera effekterna av ny lagstiftning och reglering, samt att hantera oförutsedda tvister eller andra rättsliga eller avtalsenliga osäkerhetsfaktorer.

Risker

1. Immateriella rättigheter 

Balco investerar betydande resurser i produktutveckling och på att skydda företagets innovationer genom patent. Om inte Balco lyckas skydda och behålla sina immateriella rättigheter skulle det finnas en risk att andra aktörer kan kopiera företagets produkter, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på verksamhet, omsättning och resultat.  

2. Politiska beslut, lagstiftning och reglering 

Politiska beslut kan påverka efterfrågan på Balcos produkter både i positiv och negativ riktning. Politiska beslut innefattar förändringar i lagstiftning, tillämpning av befintliga lagar och regleringar samt framtida subventioner och beskattning inom bostäder och bostadsbyggande.

3. Tvister och rättsliga förfaranden 

Balco kan från tid till annan bli inblandade i tvister och bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor, förseningar, påstådda fel, miljöfrågor etc.

Riskhantering

1. Immateriella rättigheter 

Balco utvecklar löpande sina produkter vilket gör att man successivt uppgraderar sina patent. En betydande del av företagets innovation är skyddat genom patent. Löpande görs en matchning mellan ny utveckling och patentansökan.

2. Politiska beslut, lagstiftning och reglering 

Balco följer och bevakar löpande de diskussioner och förändringar vad gäller politiska beslut, förändrad lagstiftning och reglering. Företagets affärsmodell är upprättad så att processen tar in de lagar och regler som är specifika i respektive marknad.

3. Tvister och rättsliga förfaranden 

Balco har skriftliga avtal med sina kunder och sina underleverantörer. Eventuella meningsskiljaktigheter löses ofta informellt under projektets gång.