Slide Image

Verksamhetsrelaterade risker

Verksamhetsrelaterade risker är hänförliga till den dagliga verksamheten, och förmågan att uppfylla åtaganden gentemot kunder. Riskerna kan ofta hanteras genom interna kontrollaktiviteter såsom förebyggande- och/eller övervakande kontroller.

Bland verksamhetsrelaterade risker återfinns Balcos förmåga att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar, att koncernen kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare samt att Balcos lönsamhet är beroende av de enskilda projektens resultat, det vill säga koncernens förmåga att förutse, beräkna och leverera projekten inom satta finansiella ramar.

Risk

Balco är beroende av sina leverantörer och underentreprenörer för att kunna leverera en slutprodukt. Företaget har produktion i egen regi och dess produkter består av komponenter och råvaror från flera olika leverantörer.

1. Leverantörer och underentreprenörer

Balco är beroende av sina leverantörer och underentreprenörer för att kunna leverera en slutprodukt. Företaget har produktion i egen regi och dess produkter består av komponenter och råvaror från flera olika leverantörer.

2. Projektverksamhet

Balcos lönsamhet är beroende av de enskilda projektens resultat. De kalkyler och planer som tas fram i starten av projekten är viktiga för både den framtida omsättningen och lönsamheten. 

3. Driftsstörningar 

Balcos verksamhet består av många processer där en driftsstörning såsom brand, sabotage, maskinhaveri, störning i IT-system kan få konsekvenser för bolagets förmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot kunder.

4. Rekrytering 

För Balco som är ett tillväxtbolag är det av stor vikt att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner.

5. Produktutveckling och produktionskapacitet

Balcos intjäning och konkurrenskraft är till viss del beroende av bolagets förmåga att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar. Bolaget investerar betydande resurser i att vidareutveckla sin befintliga produktportfölj. Då bolagets produkter tillverkas i egna produktionsenheter är Balco beroende att ligga steget före för att kunna säkra framtida produktionskapacitet och därmed skapa tillväxt.

Riskhantering

1. Leverantörer och underentreprenörer 

Balco har identifierat sina strategiska leverantörer och underentreprenörer och säkerställt att det finns alternativ att tillgå.
 

2. Projektverksamhet 

Balco har en väl beprövad vinstavräkningsmodell och det finns en tydlig process och rutin för hur projekten kalkyleras och levereras.
 

3. Driftsstörningar 

Balco har identifierat och säkrat redundans för väsentlig drift i sin produktion. En genomgång har skett av verksamhetskritiska system.
 

4. Rekrytering 

Koncernen eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare med ett konkurrenskraftigt erbjudande både vad gäller ersättningar och förmåner, men också̊ genom att skapa en kultur som våra medarbetare trivs att vara en del av. Balco är aktiva på marknaden för att attrahera personal och bedriver en tydlig personalvård.
 

5. Produktutveckling och produktionskapacitet 

Balco driver projektverksamhet vilket betyder att företaget har god framförhållning och visibilitet vad gäller behovet av produktion och leveranser. Företaget följer veckovis alla projekt, utleveranser och produktionsordrar. Då ledtiderna inom företagets projekt är relativt långa skapar det en god framförhållning. Balco har option om utbyggnad av produktionsenheten i Polen.