Slide Image

Om Balco Group

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö har Balco utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av balkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Företaget är idag marknadsledare i Norden och har en stark utmanarposition på övriga nordeuropeiska marknader.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar, och byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco arbetar aktivt med sin framgångsrika säljprocess, som innefattar att företaget tar fullt ansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Balco är en av få kompletta balkongleverantörer som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har säljkontor i sju länder. Bolaget har fyra helägda produktionsanläggningar i Sverige och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör. Den egna produktionen tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

 

 

57
Stycken patent

Balco Group i siffror

1987

Grundas Balco

7

Aktiva marknader i Europa

1 120

Miljoner i nettoomsättning

Aktiva på sju marknader

Balco är verksamt på den nordeuropeiska marknaden för balkonglösningar, med stort fokus på inglasning, som är en nischmarknad inom den bredare byggmarknaden. Balkongmarknaden innefattar främst renovering av befintliga balkonger och installation av nya balkonger på befintliga fastigheter, men också installation av balkonger vid nybyggnation av fastigheter.

Balcos huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge och Danmark. Balco är utöver dessa marknader även verksamt i Finland, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, och har därutöver gjort marknadssatsningar i Schweiz och på Island.

Säljkontor

Huvudkontor

Produktionsanläggning

Balco kontor

Omsättningsandel per land i (%)

Balco är den ledande aktören på den nordiska balkongmarknaden och är marknadsledande i Sverige och Norge och den näst största aktören i Danmark.

Balkongliv

“Balco-metoden är inte bara den bästa lösningen ur ekonomisk synpunkt och för den boendes personliga livskvalitet, utan är också klimatsmart.

Tillväxt och innovation i fokus

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus.

Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 450 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK.

Renovering

Rörelsesegmentet Renovering innefattar såväl utbyte och expansion av befintliga balkonger samt installation av nya balkonger på flerbostadsfastigheter utan balkong. Majoriteten av Balcos omsättning inom området utgörs av inglasade balkonger till bostadsrättsföreningar. Renovering stod för 84 procent av Balcos nettoomsättning under 2021 och är Balcos största rörelsesegment. Balcos största marknad inom renoveringssegmentet är Sverige och den huvudsakliga drivkraften har varit det uppdämda renoveringsbehovet och den rådande åldersprofilen på fastighetsbeståndet.
 
Balco är den största aktören på den svenska renoveringsmarknaden med en marknadsandel på cirka 35 procent. Balco bedömer även att företaget är en av de största aktörerna inom renoveringssegmentet i Norge och Danmark. 

Balco har under senare år ökat omsättningen väsentligt inom segmentet. Den positiva nettoomsättningsutvecklingen är en följd av att Balco tagit marknadsandelar och skapat marknaden under perioden genom att kraftigt förstärka säljorganisationen. På övriga marknader har Balco upplevt en stark efterfrågan som en direkt följd av fler säljare på plats i respektive land.

Renovering

Nybyggnation

Rörelsesegmentet Nybyggnation stod för 16 procent av Balcos nettoomsättning 2021. Balcos strategi är att selektivt åta sig projekt inom rörelsesegmentet med fokus på lönsamhet och låg risk. 

Segmentet innefattar installation av balkonger vid nybyggnation av flerbostadsfastigheter och drivs av takten det byggs nya bostäder. Balco är verksamt inom Nybyggnation på samtliga marknader där bolaget finns representerat. Sverige är företagets största marknad. Inom nybyggnationssegmentet erbjuder Balco hela sitt produktsortiment. 

Balco är den sjunde aktören på den svenska nybyggnationsmarknaden med en marknadsandel på cirka 5 procent. Balco har en utmanarposition på övriga marknader. 

Nybyggnation