Slide Image

Code of Conduct och policyer

För att säkerställa att Balco efterlever gällande lagar och förordningar samt koncernens värderingar har Balco utvecklat att antal koncerngemenssamma policyer.

Dessa presenteras på denna sida.

Code of Conduct

Uppförandekoden har tagits fram i syfte att uppmuntra rättvisa och säkra arbetsförhållanden, skydda mänskliga rättigheter, verka för att bibehålla ett ansvarsfullt synsätt kring miljöfrågor och för att tillämpa höga etiska standarder inom Balcokoncernen.
 

Mer finns att läsa här: CODE OF CONDUCT-BALCO GROUP

Code of Conduct för våra leverantörer

Balco Groups Code of Conduct (Uppförandekod) för leverantörer har tagits fram i syfte att uppmuntra och värna om rättvisa och säkra arbetsförhållanden, skydda mänskliga rättigheter, verka för att bibehålla ett ansvarsfullt synsätt kring miljöfrågor och för att tillämpa höga etiska standarder, såväl inom Balco Group, som hos våra leverantörer.
 

Mer finns att läsa här: CODE OF CONDUCT-LEVERANTÖRER

Balco bolagsstyrning
Bolagsstyrningspolicy

Bolagsstyrningspolicyn är tillsammans med tillhörande riktlinje för hantering av styrande dokument utgångspunkt för styrningen av Balco.
 

Mer finns att läsa här: BOLAGSSTYRNINGSPOLICY

Finanspolicy

Det övergripande syftet med finanspolicyn är att hantera effekter på rörelseresultatet och nettotillgångarna från risker som härrör från valutaförändringar, ränteförändringar och andra finansiella risker. Policyn ger också riktlinjer för hur man ska agera och hantera dessa olika riskexponeringar.
 

Mer finns att läsa här (Eng): FINANSPOLICY

Hållbarhetspolicy

För bolag inom koncernen är hållbart företagande en förutsättning för att skapa en verksamhet som växer, är lönsam och som skapar värde för företagets kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi ska eftersträva ett hållbart företagande samt följa de områden som ingår i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 

Mer finns att läsa här: BALCO GROUP HÅLLBARHETSPOLICY

Balco kommunikation
Kommunikationspolicy

Kommunikation är ett viktigt styrmedel och verktyg för att förmedla ett företags mål och verksamhet. En enhetlig, tillförlitlig och öppen kommunikation är nödvändig i en noterad miljö där företag är föremål för löpande kritisk granskning av media och andra intressenter.
 

Mer finns att läsa här: KOMMUNIKATIONSPOLICY

Balco IT
IT-Policy

Syftet med denna IT-policy är att säkerställa att IT-styrningen i Balco Group AB utförs kostnadseffektivt, bidrar till effektiva processer och bidrar till att alla enheter i koncernen kan nå sina affärsmål och att värderingar kring öppenhet, integritet och tillit stödjs.
 

Mer finns att läsa här: IT-POLICY

Balco dokument
Insiderpolicy

Denna insiderpolicy (”Insiderpolicyn”) för Balco Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Balco”) har upprättats för att tjäna som vägledning till personer i ledande ställning i Balco, anställda och/eller andra personer som kan komma i kontakt med Insiderinformation. I samband med att Bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholm blev lagar och regler om värdepappershandel tillämpliga på all handel relaterad till Balcos aktier.
 

Mer finns att läsa här: INSIDERPOLICY

Balco information
Informationssäkerhetspolicy

Syftet med denna policy är att Informationssäkerheten i Balco Group AB med dotterbolag skyddar alla informationstillgångar inom bolaget och att affärsmålen uppnås. Denna policy gäller för samtliga verksamheter (affärsområden, stödjande enheter, staber) och anställda eller inhyrd personal inom Balco Group AB
 

Mer finns att läsa här: INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY