Slide Image

Trender

Det finns ett antal marknadstrender som påverkar balkongmarknaden. De viktigaste trenderna är:

Överförande av äganderätt till bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar, som är Balcos vanligaste kundgrupp, är den vanligaste ägarformen för bostäder i Sverige och den förväntas fortsätta att växa starkt framöver. Detta drivs primärt av att offentlig- och privatägda fastigheter säljs och görs om till bostadsrättsföreningar för att finansiera nybyggnation samt behovet att finansiera underhåll och investeringar i befintliga fastigheter. Detta har en positiv effekt på balkongmarknaden då bostadsrättsföreningar är det kundsegment som är mest benägna att göra värdeökande investeringar

Fortsatt låg penetration av inglasade balkonger på marknaden

I Sverige är andelen inglasade balkonger av totalmarknaden relativt låg, cirka 11 procent. Detta är en förhållandevis liten andel om man jämför med Finland där andelen inglasade balkonger uppgår till cirka 46 procent. Den höga penetrationsgraden och snabba upptaget i Finland bedöms vara ett resultat av de många fördelar inglasade balkonger har jämfört med traditionella balkonger, i kombination med lägre bygglovskrav. Detta indikerar en stor potential för ökad penetration av inglasade balkonger på Övriga marknader.

 

 

 

15-30%
Procentuell energibesparing med inglasad balkong
Miljölagstiftning och energibesparingar

En global trend för minskad energikonsumtion har resulterat i allt strängare lagar och regler för att en högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan ska uppnås.

Det råder även en högre medvetenhet om energi och miljö bland fastighetsägare och uppgången i energipriser driver efterfrågan av inglasade balkongsystem, som är en av de mest energieffektiva lösningarna.

Komfort och design

Inglasade balkonger bidrar till ökad trivsel, komfort och ljudisolering. Inglasade balkonger håller en högre temperatur än traditionella balkonger vilket gör att användbarheten ökar, exempelvis i Norden från ungefär fyra månader per år till åtta månader per år, samtidigt som de bidrar till minskad energiförbrukning. Balkongerna utgör en stor del av det utvändiga utseendet på fastigheter vilket ger ett ökat fokus på design och attraktivitet och som kan lyfta hela bostadsområdet.

Drivkrafter

Balkongmarknaden påverkas av ett antal yttre drivkrafter. Några drivkrafter är:

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden

En faktor för fastighetsägares investeringsbeslut och underliggande drivkraft för såväl renoveringsmarknaden som nybyggnationsmarknaden är prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priset på bostäder har utvecklats positivt under senare år och framförallt längenhetspriserna i storstäderna har stått för en kraftig ökning.

Disponibel inkomst

En faktor som påverkar fastighetsägarnas investeringsvilja är utvecklingen av hushållens disponibla inkomst. Den disponibla inkomsten har ökat i Norden sedan 2010, med starkast tillväxt i Sverige och Norge.

Ränteutveckling

En faktor som påverkar fastighetsägares avkastningskrav, och därför har stora följdeffekter på investeringstakten inom byggbranschen, är det rådande ränteläget. En låg ränta ökar investeringsviljan och gör det enklare att finansiera bostads- och värdeinvesteringar samtidigt som det ökar möjligheten för bostadsrättsföreningar att frigöra pengar och öka sina kassor vid omteckning av lån.

Ekonomisk tillväxt

Balkongmarknaden påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Utvecklingen av byggkonjunkturen

Balkongmarknaden är en nischmarknad inom den bredare byggmarknaden. Renoveringsmarknaden, som är den viktigaste marknaden för Balco, drivs av fastighetsportföljernas sammansättning och ålder medan nybyggnationsmarknaden drivs av nybyggnationstakten för bostäder. Renoveringsmarknaden är mer stabil och mindre cyklisk än nybyggnationsmarknaden.

Politiska initiativ

Balkongmarknaden påverkas och styrs av regleringar och annan politisk styrning såsom skattelättnader och andra subventioner.