Financial Responsibility Banner

Hållbart företagande

En stark grund för god tillväxt

Affärsetik och styrning lägger grunden för Balco Groups totala hållbarhetsarbete. Våra fundament – att arbeta långsiktigt, skapa produkter med hög kvalitet och lång livslängd med egenskaper som möjliggör återbruk eller återvinning – ger oss möjlighet till en god cirkulär ekonomisk tillväxt där vi kan säkerställa ett stabilt ekonomiskt resultat och långsiktig lönsamhet.

Det är viktigt att Balco Group genererar ett överskott av kapital och vi inser att vår verksamhet har en direkt ekonomisk påverkan för en mängd olika intressenter genom ökade fastighetsvärden, direkt lön, ersättning eller avkastning.

I vår uppförandekod, CoC, finns vår inställning och kravställning redogjord kring en mängd viktiga frågor såsom anti-korruption, mänskliga rättigheter, whistleblower och etiska regler. För leverantörskedjan är det framtaget en egen CoC som respektive leverantör har att förhålla sig till.

Mål och måluppfyllelse

Uppförandekod

Leverantörernas uppförandekod måste vara accepterad av 100% av strategiska leverantörer och antalet anmälda och bekräftade överträdelser mot uppförandekoden måste vara noll.

Måluppfyllelse 2023 2022 2021
Acceptansgrad 100% 100% 94%
Anmälda överträdelser 0 1 0
Bekräftade överträdelser 0 0 0

Läs mer om våra andra fokusområden