Financialtargets

Finansiella mål

Balco Groups mål är att skapa värde för aktieägarna, framförallt genom att öka tillgångars nettovärde.

För att förtydliga vår strategi har styrelsen valt att kommunicera de finansiella målen. Dessa speglar Balco Groups utvärdering av sin balansräkningsstruktur och avkastningsmålen på bolagen i portföljen.

Tillväxt

Balco Groups omsättning ska växa med 10 procent över en konjunkturcykel.

Kapitalstruktur

Balco Groups räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), annat än tillfälligt.

Lönsamhet

Balco Groups vinst per aktie ska växa med 20 procent över en konjunkturcykel.

Utdelningspolicy

Balco Group ska dela ut 30-50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av behoven för Balcos långsiktiga utveckling och rådande marknadssituation.