Financial Target Banner Image

Finansiella mål

Balco Groups mål är att skapa värde för aktieägarna, framförallt genom att öka tillgångars nettovärde.

För att förtydliga vår strategi har styrelsen valt att kommunicera de finansiella målen. Dessa speglar Balco Groups utvärdering av sin balansräkningsstruktur och avkastningsmålen på bolagen i portföljen.

Tillväxt

Balco ska växa med 10 procent per år.

Kapitalstruktur

Räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), annat än tillfälligt.

Lönsamhet

Vinst per aktie ska växa med 20 procent per år.

Utdelningspolicy

Balco ska dela ut 30-50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av behoven för Balcos långsiktiga utveckling och rådande marknadssituation.

Hållbarhetsmål

Mer än 30 procent av koncernens omsättning ska vara inom EU-taxonomin och ge minst 30 procents energibesparing åt våra kunder.