Bolagsordning

Bolagsordning för Balco Group AB, organisationsnummer 556821-2319, antagen på årsstämma den 25 maj 2021.

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Balco Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning och leverans av balkonglösningar samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst
400 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och lika många revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i t kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om:
  (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 8. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
 9. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 10. Beslut om valberedning.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.