Market Banner

Marknad

Balcos huvudmarknader

Balco Group bedriver verksamhet i sju länder där majoriteten av projekten omfattar renovering, medan nybyggnation står för resterande del. Marknaden är präglad av flera små och lokala aktörer, samt ett fåtal större bolag som i likhet med Balco Group kontrollerar stora delar av värdekedjan.

Värdet av Balco Groups samlade marknader uppskattades till ca 40 miljarder SEK. Den största delen, cirka 27 miljarder SEK, utgörs av renovering av balkonger för flerfamiljshus och resterande är nyproduktion. I huvudsak drivs vår marknad av ett allt äldre bestånd av bostadsfastigheter som är i behov av renovering, att boende önskar ökad livskvalitet, en möjlighet till en värdeökning på fastigheten samt ett behov av att minska användningen av energi. Företagets huvudmarknader är Sverige, Norge och Danmark vilket motsvarar ett värde av 6 miljarder år 2022, varav 4 miljarder kronor kan härledas till renoveringar. Renoveringssegmentet är Balco Groups största och utgjorde 87% av den totala omsättningen 2023. I ett fåtal noggrant valda projekt tillverkar, säljer och installerar Balco maritima balkonger som riktar sig mot kryssningsfartyg i Europa.

KARTA2

Nettoomsättning per geografisk marknad

Balco är ledande inom balkonger i Norden och marknadsledare i Sverige och Norge samt andra största företag på marknaden i Danmark.

  • Sverige (62%)
  • Övriga Skandinavien (25%)
  • Övriga Europa (13%)

Marknadsbeskrivning

Balkongmarknaden i Norden är fragmenterad och består av två typer av företag. Dels finns det större bolag som är vertikalt integrerade i värdekedjan som är verksamma i flera länder. Dels finns det ett flertal mindre lokala balkonginstallatörer, balkongtillverkare och betongrenoveringsentreprenörer. Marknaden kan vidare delas in i de två segmenten “renovering” och “nybyggnation”, samt utifrån kundgrupper. Kunderna är uppdelade utifrån typen av ägare med olika behov. Inom renoveringar finns tre kundgrupper: bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan. Inom nybyggnationer är byggbolag det enda kundsegmentet.

Den nordiska marknaden kännetecknas av nationella och regionala skillnader vad det gäller byggstandarder, regelverk och material- och designpreferenser. Finland har sedan tidigare en lång tradition och hög penetration av inglasade balkonger. I Sverige och Norge är öppna balkonger den vanligaste lösningen, med en ökande framväxt av inglasade lösningar, där Balco ser en stor potential. Inom marknadssegmenten utgör inglasade balkonger en betydande andel av renoveringssegmentet, men en mindre andel av nybyggnationssegmentet. Inom nybyggnation köper byggbolag vanligen in öppna balkonger från tredje part, installerar själva en betongplatta och låter balkongleverantörerna genomföra installationen av räckeslösningen. 

10,2%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I SVERIGE 2015-2019

5,8%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I NORGE 2015-2019

4,3%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I DANMARK 2015-2019

20 MDR SEK

FÖRVÄNTAT MARKNADSVÄRDE ÅR 2023

Trender

Det finns ett antal marknadstrender som påverkar balkongmarknaden. De viktigaste trenderna är:

Trend: Det oroliga världsläget skapar osäkerheten på marknaden. Ökade kostnader gör att beslutsvägar tar längre tid och aktörer på marknaden agerar med en annan försiktighet än tidigare. Däremot har behovet av balkonger inte stannat av. Efter pandemin har intresset för balkonger stadigt ökat samtidigt som befolkningsmängden fortsätter att stiga. Det skapar ett behov av fler renoveringar och installationer av balkonger på befintliga fastigheter, samt nya fastigheter med balkonger.

Påverkan: Balco Group är som störst inom renoveringssegmentet och trots det oroliga världsläget ser vi ett fortsatt stort behov av renovering och installation av balkonger på marknaden. Däremot ser vi förlängda köp och beslutsprocesser hos kunderna. Efter pandemin lägger vi därför ännu större fokus på att besöka bostadsföreningar, besvara frågor och föra en längre dialog kring en potentiell beställning. Vi vill skapa projekt ihop med kunden, och vi har ett stort säljteam som har kapacitet nog att genomföra ännu fler besök. När världen börjar gå mot mer stabila tider kan vi vid en beställning snabbt komma i gång med arbetet eftersom vi och våra dotterbolag ansvarar för hela processen – från produktion till installation.

Trend: Ett hållbart samhälle med ansvarfullt framtagna produkter är en självklarhet i den förväntansbild som finns bland dagens konsumenter. Den pågående energikrisen har spätt på den globala trenden att eftersträva en minskad energiförbrukning och därmed en minskad miljöpåverkan. För fastighetsägare är därför energi- och miljöfrågor viktiga eftersom rätt hantering bidrar till både lägre kostnader och en minskad negativ miljöpåverkan.

Påverkan: För att hjälpa våra kunder att ställa om till den “gröna fastigheten” erbjuder vi både produkter och rådgivning. Våra inglasade balkonger har en lång livslängd och isolerande effekt, vilket både resulterar i en minskad miljöpåverkan och energianvändning. Balcos inglasade balkonger har en dokumenterad energibesparande effekt på upp till 30 procent. För omställning till den “gröna fastigheten” erbjuder vi en översyn av fastighetens energideklaration. Utifrån den analysen kan flera energibesparande åtgärder föreslås utöver de som kommer med installationen av en inglasad balkong, som till exempel solceller, takisolering, isolering av fasad, fönsterbyte och återvinning av värme.

Trend: Efter Coronapandemin har intresset för balkonger ökat och är numera bland de viktigaste attributen vid lägenhetsletande. Balkonger erbjuder boende möjligheten att vistas utomhus i nära anslutning till sitt hem, vilket är värdefullt för de som bor i stadsmiljö, jobbar hemifrån och saknar trädgård. En inglasad balkong förlänger användningen eftersom den bibehåller en behaglig temperatur under en längre period av året, samtidigt som den minskar energianvändningen. En ökad närvaro på den inglasade balkongen ger bättre uppsikt av området och därmed ökar tryggheten.

Påverkan: Balco Group är ledande inom inglasade balkonger på sina huvudmarknader. Vår expertis ligger i att renovera eller installera nya balkonger på redan befintliga byggnader. På så vis hjälper vi fastigheter som inte har balkonger att bli mer attraktiva och hållbara, vilket också höjer värdet på lägenheterna. Som koncern har vi ett brett erbjudande, med dotterbolag som erbjuder flera olika modeller på inglasade balkonger som går att anpassa efter kundens behov.

Trend: Design får en allt större roll i takt med att kraven på utseende ökar när nya balkonger ska installeras på befintliga byggnader. Nya regelverk i syfte att bibehålla byggnadernas karaktär och kulturella arv riskerar att förlänga bygglovsprocesserna för olika utföranden, speciellt för innerstadsbalkonger. Rätt design på en balkong kan därför bidra till en smidigare process och bättre exteriör på fastigheten, samtidigt som de gör bostadsområdet mer attraktivt och förbättrar livskvaliteten för boende i lägenheten.

Påverkan: Balco Group vill se till att alla bostadsföreningar ska ha möjlighet att bygga nya eller installera balkonger på sina byggnader. Med vår erfarenhet och kunskap har vi god kännedom om vilka utföranden som blir godkända för bygglov. Vårt produktsortiment och olika produkterbjudanden är designade för att klara av de krav som ställs på utförande och för att öka möjligheten till godkänd bygglovsansökan. Till exempel erbjuder vi för vår öppna balkong Levitate även en webbaserad konfiguration som gör att vi kan jobba med designen redan i planeringsstadiet.

Trend: I storstäderna finns det idag ett ökat behov av effektivisering vid byggnationen utav nya lägenheter. I takt med att befolkningen ökar blir städerna också mer tätbefolkade. Det byggs fler byggnader på höjden eftersom det råder brist och höga kostnader på markyta. Därför är det även platsbrist under själva byggnationen, och olika entreprenader måste samarbeta för att kunna arbeta effektivt och säkert på en komprimerad yta.

Påverkan: Tack vare våra produktutvecklingsresurser har vi möjlighet att komma med innovativa lösningar som kan förändra och förbättra byggnadsprocessen. Ett exempel är Levitate – en enkel och säker balkong speciellt anpassad för nybyggnation i storstadsmiljö. Med den smidiga modulkonstruktionen kan våra installatörer vara mycket effektiva på byggarbetsplatsen och snabbt installera balkongen under kort tid utan att tumma på säkerhet och kvalitet.

Drivkrafter

Balkongmarknaden påverkas av ett antal yttre drivkrafter. Några drivkrafter är:

En faktor för fastighetsägares investeringsbeslut och underliggande drivkraft för såväl renoveringsmarknaden som nybyggnationsmarknaden är prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priset på bostäder har utvecklats positivt under senare år och framförallt längenhetspriserna i storstäderna har stått för en kraftig ökning.

En faktor som påverkar fastighetsägarnas investeringsvilja är utvecklingen av hushållens disponibla inkomst. Den disponibla inkomsten har ökat i Norden sedan 2010, med starkast tillväxt i Sverige och Norge.

En faktor som påverkar fastighetsägares avkastningskrav, och därför har stora följdeffekter på investeringstakten inom byggbranschen, är det rådande ränteläget. En låg ränta ökar investeringsviljan och gör det enklare att finansiera bostads- och värdeinvesteringar samtidigt som det ökar möjligheten för bostadsrättsföreningar att frigöra pengar och öka sina kassor vid omteckning av lån.

Balkongmarknaden påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Balkongmarknaden är en nischmarknad inom den bredare byggmarknaden. Renoveringsmarknaden, som är den viktigaste marknaden för Balco, drivs av fastighetsportföljernas sammansättning och ålder medan nybyggnationsmarknaden drivs av nybyggnationstakten för bostäder. Renoveringsmarknaden är mer stabil och mindre cyklisk än nybyggnationsmarknaden.

Balkongmarknaden påverkas och styrs av regleringar och annan politisk styrning såsom skattelättnader och andra subventioner.

About (1) About (1)