Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 14 maj 2024 beslutades att arvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter beräknat på att uppdraget löper hela perioden fram till årsstämman 2025.

Stämman beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 110 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och med 55 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska 65 000 kronor utgå till ordföranden och med 35 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Ersättning till ledningen

Riktlinjer

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 

Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledningen, som består av fyra personer. Syftet med riktlinjerna är att se till att Balco kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledningen ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt företagets totala prestation.

Fast- och rörlig lön

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål.

Övriga förmåner och pension

Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas. De ledande befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Pensionsåtaganden tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

Avvikelser från riktlinjerna

Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I ett sådant fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Balcos sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Den verkställande direktören är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under två år från anställningens upphörande. För övriga ledande befattningshavares anställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader.