Social Responsibility Banner

Socialt ansvarsantagande

Vi vill skapa en säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Människorna i vår organisation är den viktigaste resursen vi har. Allt värde vi skapar sker genom våra medarbetares kompetens, engagemang, ansvar och strävan efter att ständigt vilja utveckla sig själva liksom koncernen i stort. Därför är det av största vikt att våra medarbetare har de allra bästa förutsättningarna till att kunna utföra sitt arbete på ett stimulerande, säkert och tryggt sätt. Detta är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv, för att på så sätt kunna attrahera och behålla rätt kompetens såväl nu som i en framtid.

Som en del av vårt Agenda 2030-ramverk har vi valt att knyta vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete generellt till FN:s globala mål nummer 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Till detta har vi knutit specifika verksamhetsmål. På koncernnivå har vi valt att mäta den totala sjukfrånvaron, där målet är att på årsbasis ligga under 3,5 procent av den totala planerade arbetstiden. Personalomsättningen är ett annat viktigt fokusområde som vi mäter och följer upp inom koncernen. En viss personalomsättning är sund för koncernen då det banar väg för ny energi och kompetens in i bolaget. Här är målsättningen att ligga på max 8 procent. Utöver detta mäter vi antal olycksfall, där det givetvis råder en nollvision. Samtidigt är vi medvetna om att risken för olyckor är ständigt närvarande i en verksamhet inriktad mot produktion och entreprenad, men genom att vi strävar mot vår nollvision arbetar vi hela tiden för en säkrare arbetsmiljö.

Mål och måluppfyllelse

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Total sjukfrånvaro ska uppgå till max 3,5 % Personalomsättning ska uppgå till max 8 % Olycksfallsfrekvens ska vara noll

Måluppfyllelse 2022 2021 2020
Frånvarotid (som andel av planerad tid) 4,2% 3,5% 3,2%
Antal avslutade anställningar (som andel av totalt antal anställda) 11,0% 8,3% 5,8%
Antal arbetsplatsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar) 8,2 13,0 13,8

Läs mer om våra andra fokusområden

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent företagsklimat och hög etisk standard. Vi värdesätter trygghet och respekt för alla som påverkas av vår verksamhet.

Vår trovärdighet och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som beskrivs i vår uppförandekod. Du som tar upp en misstanke om en handling som strider mot vår uppförandekod spelar en viktig roll. Det ger oss möjligheten att förebygga eller rätta till felaktiga aktiviteter.

Om du upplever att du inte kan vara öppen med din identitet är du välkommen att rapportera dina misstankar på ett säkert sätt genom vår visselblåsningsfunktion. Du kan anmäla helt anonymt och det finns inga represalier som följer en anmälan. Tjänsten tillhandahålls av den externa leverantören Nordic Whistle. Tjänsten är tillgänglig dynget runt och anmälan kan göras på det lokala språket.

Anmälningar hanteras av externa juridiska representanter för Balco Groups. Tillgången till meddelanden som tagits emot via visselblåsningsfunktionen är begränsad. Representanterna avgör om och hur en anmälan ska tas vidare.