Social Responsibility Banner

Socialt ansvarsantagande

Vi vill skapa en säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Människorna i Balco Group är vår viktigaste resurs. Allt värdeskapande sker genom våra medarbetares kompetens, engagemang, ansvar och strävan efter både personlig utveckling och att förbättra och utveckla koncernen som helhet. Det är av största vikt att alla medarbetare har de bästa förutsättningarna för att kunna utföra arbete på ett stimulerande, säkert och tryggt sätt. Ur ett arbetsgivarperspektiv hjälper det oss både att behålla rätt kompetens att attrahera nya talanger till koncernen. 

För att leva upp till förväntningarna på oss som arbetsgivare har vi satt ambitiösa mål i enlighet med FN:s Agenda 2030-ramverk. Fokus är främst på FN:s mål nummer 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - och specifikt på delmål 8.8 som behandlar hur vi som koncern ska agera för att skydda våra anställdas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö. Inom koncernen är det specifikt tre långsiktiga mål kopplade till FN-målen:

  • Total sjukfrånvaro under 3,5 procent av den planerade arbetstiden.
  • Personalomsättning på max 8 procent.
  • Nollvision för olycksfall.

Mål och måluppfyllelse

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Total sjukfrånvaro ska uppgå till max 3,5 % Personalomsättning ska uppgå till max 8 % Olycksfallsfrekvens ska vara noll

Måluppfyllelse 2023 2022 2021
Frånvarotid (som andel av planerad tid) 3,7% 4,2% 3,5%
Antal avslutade anställningar (som andel av totalt antal anställda) 9,9% 11,0% 8,3%
Antal arbetsplatsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar) 5,1 8,2 13,0

Läs mer om våra andra fokusområden

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent företagsklimat och hög etisk standard. Vi värdesätter trygghet och respekt för alla som påverkas av vår verksamhet.

Vår trovärdighet och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som beskrivs i vår uppförandekod. Du som tar upp en misstanke om en handling som strider mot vår uppförandekod spelar en viktig roll. Det ger oss möjligheten att förebygga eller rätta till felaktiga aktiviteter.

Om du upplever att du inte kan vara öppen med din identitet är du välkommen att rapportera dina misstankar på ett säkert sätt genom vår visselblåsningsfunktion. Du kan anmäla helt anonymt och det finns inga represalier som följer en anmälan. Tjänsten tillhandahålls av den externa leverantören Nordic Whistle. Tjänsten är tillgänglig dynget runt och anmälan kan göras på det lokala språket.

Anmälningar hanteras av externa juridiska representanter för Balco Groups. Tillgången till meddelanden som tagits emot via visselblåsningsfunktionen är begränsad. Representanterna avgör om och hur en anmälan ska tas vidare.