Social Responsibility Hero Img

Socialt ansvarsantagande

Vi vill skapa en säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Inom Balco Group mäter vi, skapar åtgärdssplaner och följer upp bland annat sjukfrånvaro, olycksfall och personalomsättning. Vi ska vara ett öppet och inkluderande företag där anställda trivs, presterar och utvecklas oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Att bolagen inom koncernen är säkra och trygga arbetsplatser för både anställda och underleverantörer är ett grundläggande krav.

Vi arbetar systematiskt med att eliminera olyckor för att förverkliga vår nollvision. Några vanliga högriskområden är arbete på hög höjd, tunga kranlyft och arbete i miljö som trafikeras av truckar. Viktiga insatser för att förhindra olyckor rör bland annat säkert beteende, utbildning och rätt hjälpmedel. Medarbetarsamtalet fyller en viktig funktion i syfte att identifiera utbildningsbehov, sätta upp karriärvägar och hitta balansen mellan arbete och fritid. 

Mål och måluppfyllelse

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Sjukfrånvara ska ej överstiga 3%, personalomsättning får ej vara högre än 6% och vår nollvision för olyckor ska uppnås.

Måluppfyllelse 2021 2020 2019
Total sjukfrånvaro 3,53% 3,20% 2,40%
Personalomsättning 8,30% 5,84% 5,90%
Olycksfall 13,02% 13,76% 13,31%

Läs mer om våra andra fokusområden

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent företagsklimat och hög etisk standard. Vi värdesätter trygghet och respekt för alla som påverkas av vår verksamhet.

Vår trovärdighet och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som beskrivs i vår uppförandekod. Du som tar upp en misstanke om en handling som strider mot vår uppförandekod spelar en viktig roll. Det ger oss möjligheten att förebygga eller rätta till felaktiga aktiviteter.

Om du upplever att du inte kan vara öppen med din identitet är du välkommen att rapportera dina misstankar på ett säkert sätt genom vår visselblåsningsfunktion. Du kan anmäla helt anonymt och det finns inga represalier som följer en anmälan. Tjänsten tillhandahålls av den externa leverantören Nordic Whistle. Tjänsten är tillgänglig dynget runt och anmälan kan göras på det lokala språket.

Anmälningar hanteras av externa juridiska representanter för Balco Groups. Tillgången till meddelanden som tagits emot via visselblåsningsfunktionen är begränsad. Representanterna avgör om och hur en anmälan ska tas vidare.