Styrelsen

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Balcos bolagsordning, styrelsens arbetsordning och Koden.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma och sammanträder enligt ett årligen fastställt mötesschema. Styrelseordföranden företräder Balco gentemot dess aktieägare. Balcos styrelse består av sex ordinarie ledamöter.

Styrelsens ledamöter

230926 Balco FJL 560 Ingalill Berglund Min 230926 Balco FJL 560 Ingalill Berglund Min
Ingalill Berglund / Styrelsens ordförande

Styrelseledamot sedan: 2016, ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs vid Frans Schartaus Handelsinstitut.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i  Axfast AB, Bonnier Fastigheter AB samt Stenvalvet Fastighets AB. VD Lövsta Stuteri AB.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: VD och CFO i Atrium Ljungberg AB. CFO i Skolfastigheter i Stockholm AB. Vd för Axfast AB.

Eget och närståendes innehav: 25 000 aktier

Juridisk person: Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

230926 Balco FJL 304 Mikael Andersson Min 230926 Balco FJL 304 Mikael Andersson Min
Mikael Andersson / Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2019, ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, LTH

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef PMC Group, President BU Trelleborg Waterproofing (Trelleborg AB), Divisionschef Saint-Gobain Ecophon.

Eget och närståendes innehav: -

Juridisk person: Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

230926 Balco FJL 365 Carl Mikael Lindholm Min 230926 Balco FJL 365 Carl Mikael Lindholm Min
Carl-Mikael Lindholm / Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2018, ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Läkarexamen, Karolinska Institutet samt specialistexamen i allmänmedicin samt onkologi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hamhus AB och i dess dotterbolag. Styrelseledamot i Herenco Holding. Styrelseledamot och förvaltningsansvarig i Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Läkare på Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset, Onkologen på Universitetssjukhuset i Linköping, Onkologen på Länssjukhuset Ryhov och Verksamhetschef Bankeryds Vårdcentral.

Eget och närståendes innehav: 6 077 027 varav 50 000 aktier privat.

Juridisk person: Carl-Mikael Lindholm är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i bolaget.

1 E Afb 2 Min 1 E Afb 2 Min
Johannes Nyberg / Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2018, ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, internationella ekonomprogrammet vid Uppsala Universitet; Commerce program School of Business vid Queens University samt studier i ekonomi vid Humboldt Universitetet.

Andra pågående uppdrag: VD för Skandrenting AB. Styrelseordförande i Cryonite AB samt styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB och Skandrenting AB.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Flertal ledande befattningar inom bank & finans samt bygg & fastighet, både nationellt och internationellt.

Eget och närståendes innehav: 3 900 aktier

Juridisk person: Johannes Nyberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i bolaget.

230926 Balco FJL 516 Vibecke Hverven Min 230926 Balco FJL 516 Vibecke Hverven Min
Vibecke Hverven / Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2020, ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniske Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i OsloMet Storbyunderversitetet och Over Easy Solar AS. Styrelseledamot i Norconsult ASA, Cambi ASA, Brekke & Strand Akustikk AS, USBL, Prevent Systems AS, och Henie Onstad Kunstsenter.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Partner Considium Consulting Group AS. Vd OBOS Prosjekt AS, VP DNV GL Energy Advisory, Adm.dir. Sweco Norge AS och Avd.chef Statkraft Gröner AS.

Eget och närståendes innehav: 4 100 aktier

Juridisk person: Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.

230926 Balco FJL 449 Thomas Widstrand Min 230926 Balco FJL 449 Thomas Widstrand Min
Thomas Widstrand / Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2021, ledamot i ersättningsutskottet.


Utbildning: Master of Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.


Andra pågående uppdrag: VD och koncernchef för Troax AB. Styrelseledamot i Arla Plast AB.


Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Lång karriär inom ESAB-koncernen, Cardo Pump AB, Borås Wäfveri AB och Troax AB.


Eget och närståendes innehav: 10 000 aktier


Juridisk person: Oberoende i förhållande till Balco och ledningen, respektive Balcos större aktieägare.