Environmental Hero Img

Miljömässigt ansvarstagande

Världen har många utmaningar inom miljöområdet.

Att bekämpa klimatförändringen och nå målet för Parisavtalet är en av vår tids största utmaningar. Som ledande inom vår bransch behöver vi ta vårt ansvar och bidra genom att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att energieffektivisera våra produktionsenheter och minska våra CO2-utsläpp.

Som ett producerande företag har vi identifierat hur vi kan bidra, och hur vi påverkar FN:s globala mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion. Vår målsättning är att Balco Group ska leverera klimatsmarta produkter med så liten klimatpåverkan som möjligt till marknaden. Nyckeln till detta är att effektivisera våra processer, använda material och metoder som ger minsta möjliga miljöbelastning samt minimera klimatpåverkande utsläpp till luft, mark och vatten.

Balco har satt som ett långsiktigt mål att utifrån scope 1 och 2 vara klimatneutrala år 2045. Som ett delmål ska vi till 2025 minska CO2-utsläppen med 35 % jämfört med 2019. Mätetalet är CO2-ekvivalent i jämförelse med totalt antal arbetade timmar.

Mål och måluppfyllelse

Bidra till minskade utsläpp

Till år 2025 ska Balco Group minska sina Scope 1 och Scope 2 utsläpp med 20% i jämförelse med 2019.

Måluppfyllelse 2021 2020 2019
Scope 1 
gram CO2e/arbetad timme
skillnad jämfört med 2019
1 099 -26,5% 1 203--19,6% 1 496 -
Scope 2 
gram CO2e/arbetad timme
skillnad jämfört med 2019
1 176 -24,5% 1 573 +1,0% 1 573 -

Minskat avfall

Under året ska 70% av allt avfall vara återvinningsbart.

Måluppfylelse 2021 2020 2019
Avfall 2 451 1 248 1 180
Farligt avfall 88 105 133
Återvinningsbart 67% 85% 65%

Mätt i ton

Läs mer om våra andra fokusområden