Environmental Responsibility Banner

Miljömässigt ansvarstagande

Världen har många utmaningar inom miljöområdet.

Att bekämpa klimatförändringen och nå målet för Parisavtalet är en av vår tids största utmaningar. Som ledande inom vår bransch behöver vi ta vårt ansvar och bidra genom att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att energieffektivisera våra produktionsenheter och minska våra CO2-utsläpp.

Utifrån koncernens strategi kopplad till Agenda 2030 har vi valt att knyta vårt miljöarbete generellt till FN:s globala mål nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – och mål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion – och specifikt till delmålen 9.4 och 12.5. Delmålen handlar om hur vi som koncern kan bidra till en mer hållbar industri genom ett aktivt utsläpps- och energiminskningsarbete samt en mer hållbar produktion genom en effektivare resursanvändning och hantering av avfall och återvinning.

Balco har satt som ett långsiktigt mål att vara klimatneutrala år 2045. Då koncernen har som mål att växa såväl organiskt som via förvärv är vårt mål att minska vår miljöpåverkan enligt Scope 1 och 2 per arbetad timme med 35 procent till 2025 jämfört med 2019. Både mål och utfall följs upp och utvärderas årligen.

Mål och måluppfyllelse

Bidra till minskade utsläpp

Minska miljöpåverkan avseende Scope 1 och Scope 2 med 35 % per arbetad timme till 2025, i förhållande till 2019.

Måluppfyllelse 2023 2022 2021
Scope 1 gram CO2e/arbetad timme
skillnad jämfört med 2019
1 200 -20% 945 -37% 1 099 -26%
Scope 2 gram CO2e/arbetad timme
skillnad jämfört med 2019
509 -68% 1 101 -30% 1 176 -24%

Minskat avfall

Under året ska 70% av allt avfall vara återvinningsbart.

Måluppfylelse 2023 2022 2021
Avfall 2 382 4 146 2 451
Farligt avfall 77 90 88
Återvinningsbart 76% 77% 67%

Mätt i ton

Läs mer om våra andra fokusområden