Corporate Governance Hero Img

Bolagsstyrning

Sund bolagsstyrning skapar värden som gynnar alla intresserade parter.

Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Genom god styrning genereras värden som kommer samtliga intressenter till godo.

Balco är ett svenskt noterat aktiebolag och bolagsstyrningen i bolaget grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige.