Coroporate Governance Banner

Bolagsstyrning

Sund bolagsstyrning skapar värden som gynnar alla intresserade parter.

Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Genom god styrning genereras värden som kommer samtliga intressenter till godo.

Balco är ett svenskt noterat aktiebolag och bolagsstyrningen i bolaget grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. I revisionsutskottet ingår Johannes Nyberg, Mikael Andersson samt Vibecke Hverven. Ordförande är Johannes Nyberg.

Dess huvudsakliga uppgifter är att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering, inklusive hållbarhetsredovisningen, samt lämna rekommendationer och förslag
  • att inom den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Balcos interna kontroll, internrevision och riskhantering
  • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen
  • granska och övervaka hanteringen av marknads- och kreditrisker
  • fortlöpande träffa Balcos externa och interna revisorer samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
  • besluta om riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Balco får upphandla av koncernens revisorer
  • årligen utvärdera de externa revisorernas arbete

Balcos revisor är KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Michael Johansson som huvudansvarig revisor.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har även inrättat ett ersättningsutskott. I utskottet ingår Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindblom och Thomas Widstrand. Ordförande är Ingalill Berglund.

Ersättningsutskottet har dels en rådgivande och dels en beredande funktion. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt säkerställa att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om tillämpas.

Läs mer