Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämma hålls i Växjö före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämma hålls vid behov.

Välj år

  • maj 2024
  • maj 2023
  • maj 2022
  • maj 2021
  • nov. 2020
  • juni 2020
  • maj 2019
  • maj 2018

Årsstämma 2024

Balcos årsstämma 2024 hölls tisdagen den 14 maj 2024 klockan 15.00 på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö.

VD Presentation
Dokument
file-attachment

Kallelse Årsstämma 2024

download-icon
file-attachment

Protokoll från Årsstämma 2024 inkl. bilagor

download-icon
file-attachment

Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2024

download-icon
file-attachment

Styrelsens Redovisning Av Ersättningsutskottets Utvärdering Av Ersättningar Till Ledande Befattningshavare 2024

download-icon
file-attachment

Styrelsens Yttrande Enligt 19 Kap 22 § ABL

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter 2024

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årsstämma 2024

download-icon
file-attachment

Poströstningsformulär 2024

download-icon
file-attachment

Ersättningsrapport 2024

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande 2024

download-icon
file-attachment

Bilaga A Villkor Incitamentsprogram 2024 2027

download-icon

Årsstämma 2023

Balcos årsstämma 2023 hölls tisdagen den 9 maj 2023 klockan 15.00 på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö.

VD Presentation
Dokument
file-attachment

Kallelse Årsstämma 2023

download-icon
file-attachment

Protokoll från Årsstämma inkl. bilagor

download-icon
file-attachment

Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2023

download-icon
file-attachment

Årsstämma VD Presentation

download-icon
file-attachment

Anmälan/poströstning

download-icon
file-attachment

Fullständiga Beslutsförslag

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman 2023

download-icon
file-attachment

Ersättningsrapport 2022

download-icon
file-attachment

Styrelsens Utdelningsförslag Och Yttrande

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Poströstningsformulär

download-icon
file-attachment

Fullmakt

download-icon

Årsstämma 2022

Balcos årsstämma 2022 hölls tisdagen den 24 maj 2022 klockan 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6 i Växjö.

Dokument
file-attachment

Kallelse Årstämma

download-icon
file-attachment

Poströstningsformulär

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årstämma

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande

download-icon
file-attachment

Ersättningsrapport 2021

download-icon
file-attachment

Revisorsyttrande

download-icon
file-attachment

Styrelsens Utdelningsförslag Och Yttrande

download-icon
file-attachment

Fullständiga Beslutsförslag

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Ny Bolagsordning

download-icon
file-attachment

Kommuniké Årsstämma

download-icon
file-attachment

Protokoll Årsstämma Inkl Bilagor

download-icon

Årsstämma 2021

Balcos årsstämma 2021 genomfördes med poströstning den 25 maj 2021.

Dokument
file-attachment

Kallelse Årsstämma

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årsstämma

download-icon
file-attachment

Formulär för poströstning

download-icon
file-attachment

Villkor för teckningsoptioner 2021-2024

download-icon
file-attachment

Valberedning 2020-2021

download-icon
file-attachment

Fullständiga Beslutsförslag

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Revisors yttrande kring ersättning till ledande befattningshavare

download-icon
file-attachment

Ersättningsrapport

download-icon
file-attachment

Årsstämma VD Presentation

download-icon
file-attachment

Kommuniké Årsstämma

download-icon
file-attachment

Protokoll Årsstämma

download-icon

Extra bolagsstämma 2020

En extra bolagsstämma hölls den 24 november 2020 klockan 15.00 på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö.

Dokument
file-attachment

Kallelse

download-icon
file-attachment

Poströstningsformulär

download-icon
file-attachment

Fullmakt

download-icon
file-attachment

Fullständiga Beslutsförslag

download-icon
file-attachment

Protokoll

download-icon

Årsstämma 2020

Balcos årsstämma 2020 hölls den 17 juni 2020 klockan 15:00 på Kök11 Konferens & Catering, Honnörsgatan 15, i Växjö.

Dokument
file-attachment

Kallelse Årsstämma

download-icon
file-attachment

Valberedningens förslag till styrelse

download-icon
file-attachment

Valberedning inför årsstämman

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årsstämma

download-icon
file-attachment

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Styrelsens utdelningsförslag och yttrande

download-icon
file-attachment

Styrelsens redovisning av ersättning till ledande befattningar

download-icon
file-attachment

Valberedningens förslag till årsstämman

download-icon
file-attachment

Valberedningens motiverande yttrande

download-icon
file-attachment

Revisors yttrande kring ersättning till ledande befattningshavare

download-icon
file-attachment

Protokoll Årsstämma

download-icon
file-attachment

VD presentation Årsstämman 2020

download-icon
file-attachment

Årsredovisning 2019

download-icon

Årsstämma 2019

Balcos årsstämma 2019 hölls 21 maj 2019 klockan 15:00 på Kök11 Konferens & Catering, Honnörsgatan 15, i Växjö. Se dokumentationen från stämman nedan.

Dokument
file-attachment

Kallelse Årsstämma

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Styrelse

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Styrelsens redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare

download-icon
file-attachment

Styrelsens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Styrelsens Utdelningsförslag Och Yttrande

download-icon
file-attachment

Protokoll Årsstämma

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årsstämma

download-icon
file-attachment

Revisorns Yttrande Ersättningar

download-icon
file-attachment

Årsredovisning 2018

download-icon
file-attachment

VD presentation Årsstämma

download-icon

Årsstämma 2018

Balcos årsstämma 2018 hölls den 17 maj 2018 klockan 15:00 i Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10. Se dokumentationen från stämman nedan.

Dokument
file-attachment

Kallelse Till Årsstämma

download-icon
file-attachment

Valberedningens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Valberedningens Motiverade Yttrande

download-icon
file-attachment

Valberedningens Forslag Till Styrelse

download-icon
file-attachment

Valberedning inför årsstämman

download-icon
file-attachment

Presentation Av Föreslagna Styrelseledamöter

download-icon
file-attachment

Styrelsens redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare

download-icon
file-attachment

Styrelsens Förslag Till Årsstämman

download-icon
file-attachment

Styrelsens utdelningsförslag och motiverande yttrande

download-icon
file-attachment

Protokoll Årsstämma

download-icon
file-attachment

Fullmakt Årsstämma

download-icon
file-attachment

Revisorsyttrande Ersättningar

download-icon
file-attachment

Årsredovisning 2017

download-icon
file-attachment

VD Presentation Årsstämma

download-icon

Vanliga frågor

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Balco sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman, utöver att informera Balco begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera olika sätt i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.