Strategy Banner

Strategi

Balco Group har en stark position inom balkonglösningar med hög kvalitet och lång livstid

Balco Groups strategi ämnar till att leda organisationen framåt och utgår från ett antal långsiktiga mål som sätts upp av styrelsen. Vi syftar till att ytterligare stärka vår närvaro på våra kärnmarknader, samt undersöka spännande tillväxtmöjligheter på nya marknader. Strategin är tydligt präglad av vårt hållbarhetsfokus som vi anser bidrar till långsiktigt värdeskapande.

Continue Growth Img Continue Growth Img
Fortsatt tillväxt i existerande marknader

Balco Groups erbjudanden skapar möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar från lokala aktörer genom vår breda försäljningsorganisation och en ökad närvaro på minimässor. Varje kund är unik och eftersom våra produkter skräddarsys efter kundens behov är den lokala närvaron viktig. För att ta tillvara marknadspotentialen på befintliga marknader kommer vi att fortsätta öka exponeringen mot renoveringssegmentet samt mot viktiga kunder som allmännyttan och privata fastighetsägare.

Sustainable Transition Sustainable Transition
Hållbar övergång

Vi hjälper våra kunder i deras övergång till “gröna fastigheter”. Balcos inglasade standardbalkonger ger en dokumenterad energibesparande effekt på upp till 30 procent och är i linje med EU:s Gröna taxonomi. Vi erbjuder även ytterligare energibesparande åtgärder till våra kunder. Genom att se över fastigheternas energideklaration, kan vi föreslå energibesparande åtgärder såsom att installera solceller och isolering. När fastigheten uppnår en energibesparing om 30 procent kan banker erbjuda gröna lån med lägre ränta och omförhandla övrig finansiering till mer förmånliga villkor.

Acquisitions Acquisitions
Selektiva förvärvsmöjligheter

Historiskt sett har Balco vuxit organiskt, vilket fortsätter vara vår huvudsakliga tillväxtstrategi. Förvärv har och förblir ett viktigt strategiskt komplement som erbjuder en möjlighet att snabbt öka vår närvaro på existerande och nya marknader. Vi för en kontinuerlig dialog med olika aktörer kring förvärvskandidater och vårt mål är att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.

Mer om Balco Group