Stategy Hero Img

Strategi

Balco Group har en stark position inom balkonglösningar med hög kvalitet och lång livstid

Balco Groups strategi ämnar till att leda organisationen framåt och utgår från ett antal långsiktiga mål som sätts upp av styrelsen. Vi syftar till att ytterligare stärka vår närvaro på våra kärnmarknader, samt undersöka spännande tillväxtmöjligheter på nya marknader. Strategin är tydligt präglad av vårt hållbarhetsfokus som vi anser bidrar till långsiktigt värdeskapande.

Continue Growth Img Continue Growth Img
Fortsatt tillväxt i existerande marknader

För att vinna marknadsandelar ämnar Balco att stärka sin säljorganisation och öka sin närvaro på minimässor. Vi ser även en möjlighet från en ökad närvaro gentemot viktiga kunder såsom allmännyttan och privata fastighetsägare. För att bättre möta våra kunders behov har Balco stärkt och vidgat sitt erbjudande genom fasadrenoveringar i samband med balkongprojekt.

Sustainable Transition Sustainable Transition
Hållbar övergång

Vi hjälper våra kunder i deras övergång till “gröna fastigheter”. Balcos ordinarie inglasade balkonger har en bevisad energibesparing om 15 till 30 procent. Vi erbjuder även ytterligare energibesparande åtgärder till våra kunder. Genom att se över fastigheternas energiförbrukning, kan vi föreslå energibesparande åtgärder såsom att installera solceller och isolering. När våra kunder uppnår besparingar om 30% kan banker börja erbjuda gröna lån med lägre räntor.

Acquisitions Acquisitions
Förvärv

Historiskt sett har Balco vuxit organiskt, vilket fortsätter vara vår huvudsakliga tillväxtstrategi. Förvärv har och förblir ett viktigt strategiskt komplement som erbjuder en möjlighet att snabbt öka vår närvaro på existerande och nya marknader. Vi har flera löpande dialoger med olika förvärvskandidater.

Mer om Balco Group