Market Hero Img

Marknad

Balcos huvudmarknader

Balkongmarknaden innefattar framförallt renovering av befintliga balkonger och installation av nya balkonger på befintliga fastigheter. Det innefattar även installation av balkonger vid nybyggnation av fastigheter

Värdet av Balco Groups samlade marknader uppskattas till ca 36 miljarder SEK. Företagets huvudmarknader är Sverige, Norge och Danmark vilket motsvarar ett värde av 5,9 miljarder år 2021, varav 3,6 miljarder kronor kan härledas till renoveringar. I ett fåtal noggrant valda projekt tillverkar, säljer och installerar Balco maritima balkonger som riktar sig mot kryssningsfartyg i Europa. Värdet av marknaden för maritima balkonger i Europa var 1,1 miljarder SEK år 2019.

Map Frame

Nettoomsättning per land

Balco är ledande inom balkonger i Norden och marknadsledare i Sverige och Norge samt andra största företag på marknaden i Danmark.

  • Sverige (63%)
  • Norge (11%)
  • Danmark (13%)
  • Övriga (13%)

Marknadsbeskrivning

Balkongmarknaden i Norden är fragmenterad och består av två typer av företag. Dels finns det större bolag som är vertikalt integrerade i värdekedjan som är verksamma i flera länder. Dels finns det ett flertal mindre lokala balkonginstallatörer, balkongtillverkare och betongrenoveringsentreprenörer. Marknaden kan vidare delas in i de två segmenten “renovering” och “nybyggnation”, samt utifrån kundgrupper. Kunderna är uppdelade utifrån typen av ägare med olika behov. Inom renoveringar finns tre kundgrupper: bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan. Inom nybyggnationer är byggbolag det enda kundsegmentet.

Den nordiska marknaden kännetecknas av nationella och regionala skillnader vad det gäller byggstandarder, regelverk och material- och designpreferenser. Finland har sedan tidigare en lång tradition och hög penetration av inglasade balkonger. I Sverige och Norge är öppna balkonger den vanligaste lösningen, med en ökande framväxt av inglasade lösningar, där Balco ser en stor potential. Inom marknadssegmenten utgör inglasade balkonger en betydande andel av renoveringssegmentet, men en mindre andel av nybyggnationssegmentet. Inom nybyggnation köper byggbolag vanligen in öppna balkonger från tredje part, installerar själva en betongplatta och låter balkongleverantörerna genomföra installationen av räckeslösningen. 

10,2%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I SVERIGE 2015-2019

5,8%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I NORGE 2015-2019

4,3%

GENOMSNITTLIG TILLVÄXT PER ÅR I DANMARK 2015-2019

38 MDR SEK

FÖRVÄNTAT MARKNADSVÄRDE ÅR 2022

Trender

Det finns ett antal marknadstrender som påverkar balkongmarknaden. De viktigaste trenderna är:

Bostadsrättsföreningar, som är Balcos vanligaste kundgrupp, är den vanligaste ägarformen för bostäder i Sverige och den förväntas fortsätta att växa starkt framöver. Detta drivs primärt av att offentlig- och privatägda fastigheter säljs och görs om till bostadsrättsföreningar för att finansiera nybyggnation samt behovet att finansiera underhåll och investeringar i befintliga fastigheter. Detta har en positiv effekt på balkongmarknaden då bostadsrättsföreningar är det kundsegment som är mest benägna att göra värdeökande investeringar

I Sverige är andelen inglasade balkonger av totalmarknaden relativt låg, cirka 11 procent. Detta är en förhållandevis liten andel om man jämför med Finland där andelen inglasade balkonger uppgår till cirka 46 procent. Den höga penetrationsgraden och snabba upptaget i Finland bedöms vara ett resultat av de många fördelar inglasade balkonger har jämfört med traditionella balkonger, i kombination med lägre bygglovskrav. Detta indikerar en stor potential för ökad penetration av inglasade balkonger på Övriga marknader.

En global trend för minskad energikonsumtion har resulterat i allt strängare lagar och regler för att en högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan ska uppnås.

Det råder även en högre medvetenhet om energi och miljö bland fastighetsägare och uppgången i energipriser driver efterfrågan av inglasade balkongsystem, som är en av de mest energieffektiva lösningarna.

Inglasade balkonger bidrar till ökad trivsel, komfort och ljudisolering. Inglasade balkonger håller en högre temperatur än traditionella balkonger vilket gör att användbarheten ökar, exempelvis i Norden från ungefär fyra månader per år till åtta månader per år, samtidigt som de bidrar till minskad energiförbrukning. Balkongerna utgör en stor del av det utvändiga utseendet på fastigheter vilket ger ett ökat fokus på design och attraktivitet och som kan lyfta hela bostadsområdet.

Drivkrafter

Balkongmarknaden påverkas av ett antal yttre drivkrafter. Några drivkrafter är:

En faktor för fastighetsägares investeringsbeslut och underliggande drivkraft för såväl renoveringsmarknaden som nybyggnationsmarknaden är prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priset på bostäder har utvecklats positivt under senare år och framförallt längenhetspriserna i storstäderna har stått för en kraftig ökning.

En faktor som påverkar fastighetsägarnas investeringsvilja är utvecklingen av hushållens disponibla inkomst. Den disponibla inkomsten har ökat i Norden sedan 2010, med starkast tillväxt i Sverige och Norge.

En faktor som påverkar fastighetsägares avkastningskrav, och därför har stora följdeffekter på investeringstakten inom byggbranschen, är det rådande ränteläget. En låg ränta ökar investeringsviljan och gör det enklare att finansiera bostads- och värdeinvesteringar samtidigt som det ökar möjligheten för bostadsrättsföreningar att frigöra pengar och öka sina kassor vid omteckning av lån.

Balkongmarknaden påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Balkongmarknaden är en nischmarknad inom den bredare byggmarknaden. Renoveringsmarknaden, som är den viktigaste marknaden för Balco, drivs av fastighetsportföljernas sammansättning och ålder medan nybyggnationsmarknaden drivs av nybyggnationstakten för bostäder. Renoveringsmarknaden är mer stabil och mindre cyklisk än nybyggnationsmarknaden.

Balkongmarknaden påverkas och styrs av regleringar och annan politisk styrning såsom skattelättnader och andra subventioner.

About (1) About (1)