Slide Image

Finansiella mål

Tillväxt

Balco ska växa med 10 procent per år.

Kapitalstruktur

Räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), annat än tillfälligt.

Lönsamhet

Balco ska nå en rörelsemarginal (EBIT) om minst 13 procent.

Utdelningspolicy

Balco ska dela ut minst hälften av resultatet efter skatt, med beaktande av behoven för Balcos långsiktiga utveckling och rådande marknadssituation.