Balco Group uppdaterar sina finansiella mål

10.01.2022

  • Hem
  • Press
  • Balco Group uppdaterar sina finansiella mål

Balco Groups styrelse har beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål. Ett nytt mål för vinst per aktie ersätter tidigare marginalmål, utdelningspolicyn justeras samt ett nytt hållbarhetsmål kopplat till försäljning av energibesparande åtgärder införs. Målen om tillväxt samt räntebärande nettoskuld kvarstår på samma nivå som tidigare.

Nytt mål: Vinst per aktie ska växa med 20 procent per år

Balco Groups finansiella mål för rörelsemarginalen (EBIT) ersätts av att vinst per aktie ska växa med 20 procent per år.

– Huvuduppgiften för Balco Groups koncernledning är att skapa ett ökat värde för bolagets aktieägare, säger Balco Groups styrelseordförande Ingalill Berglund. Det görs genom organisk vinsttillväxt och förvärv. Majoriteten av de bolag som Balco förvärvar har en lägre rörelsemarginal än koncernen, men tillför aktieägarvärde.

Justerad utdelningspolicy till 30–50 procent av resultatet efter skatt

Utdelningspolicyn justeras från minst hälften av resultatet efter skatt till 30–50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av behoven för Balcos långsiktiga utveckling och rådande marknadssituation.

– Balcos målsättning är att årligen genomföra förvärv. För att kunna vara aktiva med förvärv anpassas utdelningspolicyn så att koncernen långsiktigt kan skapa mer aktievärde genom värdeökning i samband med förvärven, säger Ingalill Berglund.

Nytt hållbarhetsmål: Mer än 30 procent av koncernens omsättning ska vara inom EU-taxonomin och ge minst 30 procents energibesparing åt våra kunder

Balco Group inför ett nytt hållbarhetsmål och för att understryka koncernens hållbarhetsfokus har detta hållbarhetsmål samma strategiska betydelse som övriga finansiella mål. Detta mål ska nås senast inom tre år.

Bibehållet mål: Balco ska växa med 10 procent per år

Tillväxtmålet ska nås genom fokus på vision och uppsatta strategier. Tillväxten ska ske organiskt, via förvärv och genom nya samarbeten eller allianser. Målet innebär att Balco Group långsiktigt räknar med att växa betydligt mer än den underliggande marknaden.

Bibehållet mål: Räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), annat än tillfälligt

Målet kopplar belåning till intjäningsförmåga och ska definiera rimlig risknivå. Målet ska nås genom aktiva investeringar samt ett tydligt fokus på det operativa kassaflödet.


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-10 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

PM Balco nya finansiella mål 2022

download-icon