Balco offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

26.09.2017

 • Hem
 • Press
 • Balco offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av balkonglösningar i Nordeuropa, och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Balco har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 6 oktober 2017.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 56 SEK motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 1 200 MSEK.
 • Erbjudandet omfattar 10 714 387 befintliga aktier i Balco, motsvarande 50 procent av det totala antalet befintliga aktier efter genomförandet av Erbjudandet, som erbjuds av Segulah IV, L.P. (”Segulah” eller ”Ägarna”).
 • Segulah har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 2 142 877 befintliga aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. Om Erbjudandet på detta sätt utökas fullt ut omfattar Erbjudandet totalt 12 857 264 aktier.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Segulah åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Global Coordinator och Joint Bookrunner”) och Danske Bank (tillsammans med Carnegie ”Joint Bookrunners”), sälja ytterligare högst 1 928 589 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet och 9 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut, och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 14 785 853 aktier, vilket motsvarar 69 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 600 MSEK, cirka 720 MSEK om Erbjudandet utökas fullt ut och cirka 828 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
 • Åtta cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 34,2 procent av de utestående aktierna i Bolaget i samband med genomförandet av Erbjudandet.
 • Cornerstone-investerare är Erik Selin (som åtagit sig att förvärva 10,4 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomgörande), Swedbank Robur Fonder AB (6,2 procent), Vätterledens AB (2,9 procent), Lazard Asset Management GmbH (2,9 procent), Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2,9 procent), Taiga Fund Management AS (2,9 procent), Familjen Hamrin (2,9 procent) och LMK Venture Partners AB (2,9 procent).
 • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och utlandet och ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
 • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 26 september 2017 på Balcos webbplats samt på Carnegies och Danske Banks webbplatser för pågående erbjudanden.
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 27 september 2017 och förväntas att avslutas den 5 oktober 2017.
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 27 september 2017 och förväntas att avslutas den 4 oktober 2017.
 • Beslut om tilldelning kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Segulah samt Joint Bookrunners, varvid målet är att uppnå en bred spridning av aktierna. Cornerstone Investors är dock garanterade tilldelning överensstämmande med deras respektive åtaganden.
 • Beräknad första handelsdag för Balcos aktier på Nasdaq Stockholm är den 6 oktober 2017 och beräknad likviddag är den 10 oktober 2017.
 • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”BALCO”.

Kenneth Lundahl, VD, Balco, kommenterar:

”Balco är ett tillväxtbolag med en ledande position på den snabbt växande nordeuropeiska balkongmarknaden. Vi är en nischspelare som tillhandahåller attraktiva helhetslösningar och som skapar kundvärde genom innovativa produkter, en unik säljprocess och dedikerade medarbetare. Balco fyller 30 år i år och jag kan konstatera att tillväxtresan bara har börjat. En notering är en viktig milstolpe för Balco. Genom en ny ägarstruktur får vi möjligheten att fortsätta bygga framtidens bästa balkonglösningar, att utbilda fler potentiella kunder om Balco-metodens fördelar, samt expandera och ta del av den enorma marknadspotentialen. Vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och skapa värde för såväl befintliga som nya aktieägare.”

Lennart Kalén, styrelseordförande för Balco kommenterar:

”Balco har under flera år uppvisat en stark tillväxt, både vad gäller orderstock, omsättning och resultat. Balco har parallellt med en god finansiell historik skapat en välfungerande affärsmodell, en stark medarbetarorganisation samt en tydlig strategi för framtida tillväxt och expansion. Det är därför min och styrelsens övertygelse att det är rätt tidpunkt i Bolagets utveckling att bredda ägandet genom en notering.”

Balco i korthet

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess, som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Balcos styrelse och ledning, tillsammans med Segulah, har gjort bedömningen att tidpunkten är rätt för Bolaget att ta nästa steg och bredda Bolagets aktieägarbas samt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsen ser börsnoteringen som ett logiskt och viktigt steg i Balcos utveckling för att kunna ta tillvara tillväxtmöjligheter och öka kunskapen om Balco och fördelarna hos dess produkter. Bolagets styrelse och ledning är av uppfattningen att en börsnotering är till fördel för Bolaget för att bredda Bolagets finansieringsalternativ inför eventuella framtida kapitalbehov, detta eftersom en notering på Nasdaq Stockholm ger Balco tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. 

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt som innehåller fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag. Prospekt kan erhållas från Balcos webbplats (www.balco.se), från Carnegies webbplats för pågående erbjudande (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden) och från Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt). Anmälningssedel finns tillgänglig på Danske Banks hemsida. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se) och på Nordnets internettjänst (www.nordnet.se).

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för institutionella investerare:                    27 september – 5 oktober 2017
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                          27 september – 4 oktober 2017
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:                             6 oktober 2017
Likviddag:                                                                                10 oktober 2017

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Balco och Ägarna. Baker McKenzie är legal rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners.

Mediaträff idag klockan 10:00

Balco bjuder in till en presentation och frågestund för media och professionella investerare idag den 26 september 2017 klockan 10:00 hos Carnegie på Regeringsgatan 56 i Stockholm. Bolagets koncernchef Kenneth Lundahl kommer att presentera Bolaget och erbjudandet samt svara på frågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, VD Balco
Telefon: +46 (0) 70 630 20 57
E-post: [email protected]

Cecilia Lannebo, IR-chef Balco
Telefon: +46 (0) 72 220 82 77
E-post: [email protected] 

Om Segulah

Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till flera Segulah-fonder inklusive Segulah IV, L.P. som är ett engelskt Limited Partnership.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Balco. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Balco kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Balco har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappers-regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Balco får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Balco genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Balco, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Balcos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2017 kl.08.00.

file-attachment

Release

download-icon