Första handelsdag i Balco-aktien

06.10.2017

  • Hem
  • Press
  • Första handelsdag i Balco-aktien

Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av balkonglösningar i Nordeuropa, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet var mycket stort, både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

Erbjudandet i korthet

  • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 56 kronor vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Balco efter Erbjudandets genomförande om 1 200 miljoner kronor.
  • Erbjudandet har utökats i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 2 142 877 aktier, vilket innebär att totalt 12 857 264 aktier, motsvarande 60 procent av det totala antalet befintliga aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, har sålts av Segulah IV, L.P. (”Segulah” eller ”Huvudägaren”).
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Segulah åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) i sin egenskap av Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) i sin egenskap av Joint Bookrunner (tillsammans med Carnegie ”Joint Bookrunners”), sälja ytterligare högst 1 928 589 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet och 9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 14 785 853 aktier, vilket motsvarar 828 miljoner kronor eller 69 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Omedelbart efter Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Balcos största aktieägare att vara Segulah (19,0 procent av det totala antalet aktier i Balco efter att Erbjudandet genomförts), Erik Selin (10,4 procent), Swedbank Robur Fonder AB (6,2 procent), Vätterleden Aktiebolag (2,9 procent), Lazard Asset Management GmbH (2,9 procent), Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2,9 procent), Taiga Fund Management AS (2,9 procent), Familjen Hamrin (2,9 procent) och LMK Venture Partners AB (2,9 procent).
  • Handel i Balco-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 6 oktober 2017 och likviddagen är den 10 oktober 2017.
  • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”BALCO”.

Kenneth Lundahl, VD, Balco, kommenterar:

”Jag är mycket glad och stolt över det stora intresset som visats för Balco under noteringsprocessen, både från institutionella investerare och från allmänheten. Vi i ledningen välkomnar våra nya aktieägare och ser mycket positivt på de utökade tillväxtmöjligheterna som börsnoteringen ger. Som VD ser jag fram emot att få fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Lennart Kalén, styrelseordförande för Balco kommenterar:

”Den starka efterfrågan från både nordiska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande och vår potential. Börsnoteringen är en viktig milstolpe för Balco. Vi i styrelsen välkomnar alla nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta att stödja Balco i dess framtida utveckling.”

Balco i korthet

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess, som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Balco och Huvudägaren. Baker McKenzie är legal rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, VD Balco
Telefon: +46 (0) 70 630 20 57
E-post: [email protected]

Cecilia Lannebo, IR-chef Balco
Telefon: +46 (0) 72 220 82 77
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Balco är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017, kl. 08.00.

Om Segulah

Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till flera Segulah-fonder inklusive Segulah IV, L.P. som är ett engelskt Limited Partnership.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Balco. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Balco kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Balco har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappers-regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Balco får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Balco genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Balco, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Balcos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att stödja aktiekursen kan vidtas från och med första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringstransaktioner kan genomföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet och kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt.

Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att dessa åtgärder kommer att vidtas. Vidtagna stabiliseringsåtgärder kan vidare när som helst avbrytas. När stabiliseringsperioden om 30 kalenderdagar har gått ut kommer det att meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så fall vilka datum dessa åtgärder har vidtagits, inklusive den sista dagen för dessa åtgärder, och inom vilket prisintervall stabiliseringstransaktionerna genomfördes. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

file-attachment

Release

download-icon