Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2020

17.06.2020

  • Hem
  • Press
  • Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2020

Växjö den 17 juni 2020

 

Aktieägarna i Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) samlades onsdagen den 17 juni 2020 i Växjö för årsstämma.

Årsstämman fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Mikael Andersson samt nyval av Vibecke Hverven som styrelseledamot. Tomas Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelade att den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska lämna ett erbjudande om återköp av teckningsoptioner mot marknadsmässigt vederlag till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2017/2020. Syftet är att underlätta för teckningsoptionsinnehavarna att realisera sina respektive innehav av teckningsoptioner jämfört med om teckningsoptionerna utnyttjas och innehavarna, för att finansiera utnyttjandet, sedan säljer de nya aktierna på marknaden.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst tio procent. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående person, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 17:00 CET.


file-attachment

Release

download-icon