Ar2023banner

Årsredovisning 2023

Balco Group - klimatsmarta lösningar

Balco Group AB är en marknadsledande koncern inom innovativa och hållbara balkonglösningar. Under sex varumärken hjälper vi våra kunder att skapa tryggare och trevligare hem på åtta marknader i norra Europa.

Balco AB grundades 1987 i Växjö och har sedan starten utvecklats till en koncern med cirka 700 anställda. Koncernens dotterbolag har ofta lokal anknytning och finns utspridda på ett stort antal platser i Norden och norra Europa. Den geografiska närheten till våra kunder skapar både förtroende för oss som företag och god kännedom om marknaderna där vi är verksamma.

Läs hela årsredovisningen

2023 i siffror

1 215 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

90 MSEK

JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT

7,4%

JUSTERAD
RÖRELSEMARGINAL

2,12 SEK

RESULTAT PER AKTIE
Camilla Camilla

VD-ord

Ett utmanande år med flera glädjande besked inför framtiden

Året 2023 innehöll både utmaningar och framgångar. Den allmänna ränteuppgången påverkade marknaden och innebar en minskad orderingång och omsättning, men genom kraftfulla kostnadseffektiviseringar försvarade vi våra marginaler. När inflationen sjunkit och räntorna stabiliserats är det mycket som talar för att orderingången tar fart, vilket vi såg tydliga tecken på under det fjärde kvartalet. Vårt fokus på selektiva förvärv befästes genom köpet av NMT Montageteknik i Norden AB som förstärkte vår position i norra Sverige. Vi inledde 2024 med två förvärv, Riikku Group OY och Soumen Ohutlevyasennus, vilket markerade Balco Groups inträde på den finska marknaden. Vi har även fortsatt vårt arbete för en mer hållbar verksamhet, bland annat genom vår anslutning till Science Based Targets initiative (SBTi). Framöver väntar ett fortsatt hållbarhets- och kostnadsfokus. En viktig prioritering under det nya året är fler kundmöten för att möta den ökade investeringsviljan bland våra kunder.

VD har ordet
Valuecreation Valuecreation

Vi växer hållbart och lönsamt

Framtidens bostäder behöver anpassas efter mer tätbebyggelse, resurseffektivitet och livskvalitet. Vår strategi för att ta oss an denna utmaning med hänsyn till ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande bygger på tre pelare: en långsiktig affärsmodell, innovation och förvärv.

Läs mer

Balco Group ska vara det självklara valet för balkonglösningar och bidra till en bättre boendemiljö.

Värdeskapande inom Balco Group
  • Balco Groups affärsmodell utgår från våra unika kunderbjudanden, ett fokus på kundtrygghet och vår roll i den gröna omställningen. Tack vare en lång erfarenhet och expertis kan vi vägleda våra kunder genom hela projektet och erbjuda en anpassad slutprodukt som stämmer överens med behov och förutsättningar.

  • Genom en hög innovationsförmåga och utvecklingstakt driver vi vårt kunderbjudande framåt. Med unika projekt äger produktutveckling rum naturligt och kontinuerligt i samband med våra olika uppdrag.

  • Selektiva förvärv utgör en viktig del av koncernens tillväxtsstrategi och idag består Balco Group av sju varumärken som alla har unika kunderbjudanden. Med vår erfarenhet från tidigare förvärv har vi en tydlig och strukturerar process för en framgångsrik integrering och utveckling av förvärvade bolag.Marknaden

Balco Group bedriver verksamhet i åtta länder där majoriteten av projekten omfattar renovering, medan nybyggnation står för resterande del. Marknaden är präglad av flera små och lokala aktörer, samt ett fåtal större bolag som i likhet med Balco Group kontrollerar stora delar av värdekedjan.

Nettoomsättning per segment 2023

Under 2023 stod renovering för majoriteten av intäkterna, vilket är i linje med den relativa storleken på renoveringsmarknaden i jämförelse med nybyggnationsmarknaden. 

  • Renovering (90%)
  • Nybyggnation (10%)
Läs mer om marknaden

Marknadstrender

I takt med ett ökat intresse för minskad klimatpåverkan kombinerat med stigande energikostnader efterfrågar allt fler kunder energismarta bostäder. Samtidigt har intresset för balkonger ökat eftersom de erbjuder en möjlighet till utomhusvistelse i anslutning till hemmet.

Så agerar Balco Group:

Balco Group erbjuder inglasade balkonger med energibesparande effekt på upp till 30%. Dessutom erbjuder vi rådgivning om andra åtgärder såsom installation av solceller, isolering och återvinning av värme. Våra balkonger är utformade med de boendes välbefinnande i centrum och vårt mål är att stärka deras livskvalitet genom innovativa balkonglösningar.

Nya regler i syfte att bibehålla byggnaders karaktär och kulturella arv förlänger bygglovsprocesserna, men med rätt utseende och design på balkongerna kan processen effektiviseras. På grund av ökande platsbrist i städerna ökar samtidigt behovet av smidiga monteringsprocesser och leveranser när olika entreprenader måste samarbeta på begränsad yta.

Så agerar Balco Group:

Som marknadsledare är Balco Group väl medvetna om bygglovsprocesser och anpassar produkternas utformning för att uppfylla kraven. Med innovativa lösningar kan vi erbjuda smidiga alternativ som är både enkla att installera och väldesignade. Till exempel erbjuder vi en webb-baserad konfiguration för den öppna balkongen Levitate som möjliggör smidig planering.

Det förändrade konjunkturlägret bidrar till att föreningar och marknadsaktörer blir försiktigare i sina beslutsprocesser i samband med nya investeringar. Trots detta finns ett ökat behov av renoveringar och nybyggnation.

Så agerar Balco Group:

Balco Groups effektiva säljprocess möjliggör ett större informationsutbyte med kunden. Genom fler dialoger och besök hos föreningar formar vi projekten tillsammans med kunden, vilket skapar större säkerhet samt lägger grunden för långsiktiga projekt som kan utföras i stabilare tider framöver. Både i Sverige och utomlands ligger ett stort fokus på att bygga långsiktiga relationer med kunder.

Breakpicture Breakpicture
Michael Michael

CFO-ord

Tydligt fokus på vår affär och våra kostnader

2023 innebar en vikande omsättning men genom ett kraftfullt kostnads- och effektiviseringsfokus lyckades vi försvara vår vinstmarginal på ett bra sätt. Under det andra halvåret märkte vi en gradvis ökad vilja att fatta investeringsbeslut bland våra kunder, men den lägre orderingången under året kommer att påverka resultaträkningen även framöver. Den finansiella ställningen är fortsatt stabil och utgör en god grund för våra förvärvsambitioner. Framöver kommer ett starkt fokus bibehållas på våra kassaflöden, kostnadsutvecklingar och möjligheter till effektiviseringar.

CFO har ordet

Hållbarhet för Balco Group

Grunden för Balco Groups hållbarhetsarbete finns i vår affärsidé — att med kunden i centrum skapa innovativa, hållbara och attraktiva balkong- och fasadlösningar som ger människor en ökad livskvalitet. Våra produkter ska bidra till att skapa en säker och estetisk tilltalande närmiljö, med långsiktigt värdeskapande genom energibesparingar som gynnar såväl människan som miljön.

Lowesgrisk Lowesgrisk
Engagemang i SBTi

Under 2023 tog Balco Group ytterligare ett steg mot ett hållbart företagande genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Som nybliven medlem i SBTi är det första steget för Balco Group att föreslå relevanta målsättningar att jobba mot. Därefter pågår arbetet kontinuerligt för att bidra till minskade utsläpp från vår verksamhet.

Sbtiar23 Sbtiar23
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Nyckeltal

MSEK
2023
2022
Nettoomsättning 1 214,9 1 333,6
Orderingång 977,0 1 108,6
Orderstock 1 073,6 1 274,7
Justerad rörelseresultat 89,8 107,2
Justerad rörelsemarginal, % 7,4 8,0
Rörelseresultat (EBIT) 70,4 102,5
Rörelsemarginal (EBIT), % 5,8 7,7
Periodens resultat 46,5 76,2
Operativt kassaflöde 3,6 200,3
Resultat per aktie, SEK, före utspädning 2,12 3,48
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning 2,12 3,44
Läs hela rapporten