Market Hero Img

Årsredovisning 2022

Balco Group - klimatsmarta lösningar

Balco Group är marknadsledande inom balkongbranschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem. Koncernens kundanpassade produkter bidrar till ökad livskvalitet, trygghet och till en värdeökning för de boende i flerbostadshus, dessutom genererar Balco Groups standardiserade inglasningar sänkt energiförbrukning.

Sedan starten 1987 har Balco Group utvidgat sin verksamhet i Europa och har verksamhet i sju länder samt tre produktionsanläggningar i Sverige och två i Polen. Vårt huvudkontor finns i Växjö och våra nyckelmarknader är Sverige, Norge och Danmark. Övriga marknader är Finland, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Läs hela årsredovisningen

2022 i siffor

1 334 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

103 MSEK

RÖRELSERESULTAT

7,7%

RÖRELSEMARGINAL

3,78 SEK

RESULTAT PER AKTIE
210914 Balco Camilla Ekdahl FJL261 Min 210914 Balco Camilla Ekdahl FJL261 Min

VD-ORD

Balco Group ska fortsätta att utvecklas enligt vår väl fungerande strategi

Den 1 september 2022 tog jag över som tillförordnad VD och koncernchef, och den 8 december utsågs jag till ordinarie VD och koncernchef för Balco Group. Jag är mycket glad och stolt över förtroendet. Balco Group är ett spännande bolag som jag har lärt känna sedan jag anställdes 2019. Koncernen ligger i framkant när det gäller att hjälpa kunderna till en bättre boendemiljö genom att hela tiden hitta innovativa, hållbara och attraktiva lösningar. Jag ser fram emot att tillsammans med vår ledningsgrupp och övrig personal fortsätta utveckla bolaget enligt vår väl fungerande strategi.

VD-ORD
Innovation Mobi 2 Innovation Mobi 2

Strategi för lönsam tillväxt

Balco Group har under det gångna året förstärkt sin position på den växande marknaden för balkonglösningar genom ett breddat erbjudande och ett starkt fokus på hållbarhet.

Som en ledande aktör i Skandinavien, och med en växande närvaro i övriga Nordeuropa, ser koncernen goda möjligheter för fortsatt tillväxt - både organiskt och genom selektiva förvärv.  

Läs mer

Balco Group ska vara det självklara valet för balkonglösningar och bidra till en bättre boendemiljö.

Tillväxtaktiviteter
  • Fördjupat och intensifierat hållbarhetsarbete, vilket efterfrågas av samtliga kundgrupper.
  • Breddat erbjudande genom att Balco Group som totalentreprenör tar hand om såväl fasadrenovering som balkonger.
  • Erbjuda översyn av fastighetens energideklaration och föreslå energibesparande åtgärder som installation av solceller, isolering av innertak samt återvinning av värme. Detta är Balcos produkterbjudande kallad Grön transformering.
  • Kontinuerligt utvärdera möjligheterna till förvärv.
  • Utbilda kunder och myndigheter om fördelarna med Balco-metoden, dess positiva effekter för både ekonomi och klimat samt ställa det i relation till traditionell betongrenovering.
  • Fortsätta arbetet med att effektivisera ledtider och därmed öka orderstockens omsättningshastighet.

 

Marknaden

Balco Groups verksamhet är indelad i två rörelsesegment: renovering och nybyggnation. I segmentet renovering ingår utbyte och utökning av befintliga balkonger samt installation av nya balkonger på flerbostadsfastigheter, huvudsakligen inglasade balkonger. I segmentet nybyggnation ingår balkonger vid byggnation av flerbostadsfastigheter, putsning och murning av fasader vid nybyggnation samt balkongprojekt på den maritima marknaden. Största produktområdet är öppna balkonger.

Nettoomsättning per segment 2022

Under 2022 stod renovering för majoriteten av intäkterna, vilket är i linje med den relativa storleken på renoveringsmarknaden i jämförelse med nybyggnationsmarknaden. 

  • Renoveringar (87%)
  • Nybyggnation (13%)
Mer om balkongmarknaden

Marknadstrender

Det oroliga världsläget skapar osäkerheten på marknaden. Ökade kostnader gör att beslutsvägar tar längre tid och aktörer på marknaden agerar med en annan försiktighet än tidigare. Däremot har behovet av balkonger inte stannat av. Efter pandemin har intresset för balkonger stadigt ökat samtidigt som befolkningsmängden fortsätter att stiga. Det skapar ett behov av fler renoveringar och installationer av balkonger på befintliga fastigheter, samt nya fastigheter med balkonger.

Ett hållbart samhälle med ansvarfullt framtagna produkter är en självklarhet i den förväntansbild som finns bland dagens konsumenter. Den pågående energikrisen har spätt på den globala trenden att eftersträva en minskad energiförbrukning och därmed en minskad miljöpåverkan. För fastighetsägare är därför energi- och miljöfrågor viktiga eftersom rätt hantering bidrar till både lägre kostnader och en minskad negativ miljöpåverkan.

Efter Coronapandemin har intresset för balkonger ökat och är numera bland de viktigaste attributen vid lägenhetsletande. Balkonger erbjuder boende möjligheten att vistas utomhus i nära anslutning till sitt hem, vilket är värdefullt för de som bor i stadsmiljö, jobbar hemifrån och saknar trädgård. En inglasad balkong förlänger användningen eftersom den bibehåller en behaglig temperatur under en längre period av året, samtidigt som den minskar energianvändningen. En ökad närvaro på den inglasade balkongen ger bättre uppsikt av området och därmed ökar tryggheten.

Design får en allt större roll i takt med att kraven på utseende ökar när nya balkonger ska installeras på befintliga byggnader4 . Nya regelverk i syfte att bibehålla byggnadernas karaktär och kulturella arv riskerar att förlänga bygglovsprocesserna för olika utföranden, speciellt för innerstadsbalkonger. Rätt design på en balkong kan därför bidra till en smidigare process och bättre exteriör på fastigheten, samtidigt som de gör bostadsområdet mer attraktivt och förbättrar livskvaliteten för boende i lägenheten.

I storstäderna finns det idag ett ökat behov av effektivisering vid byggnationen utav nya lägenheter. I takt med att befolkningen ökar blir städerna också mer tätbefolkade. Det byggs fler byggnader på höjden eftersom det råder brist och höga kostnader på markyta. Därför är det även platsbrist under själva byggnationen, och olika entreprenader måste samarbeta för att kunna arbeta effektivt och säkert på en komprimerad yta.

Companies Hero Img Companies Hero Img
210914 Balco Michael Grindborn FJL223 Min 210914 Balco Michael Grindborn FJL223 Min

CFO-ORD

Fortsatt mycket stark finansiell ställning

Balco Groups fokus och strategi kring hållbarhet har stärkts och dess betydelse ökar successivt. Vi bedriver ett starkt hållbarhetsarbete och erbjuder produkter som bidrar till betydligt lägre energianvändning. Hållbarhet är en viktig del av vår affär.

CFO har ordet

Hållbarhet för Balco Group

Vår affärsidé ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete - Att med kunden i centrum skapa innovativa, hållbara och attraktiva balkong- och fasadlösningar som ger människor en ökad livskvalitet. En livskvalitet som innebär en säker och estetisk tilltalande närmiljö, med ihållande energibesparingar som gynnar såväl människan som miljön.

Image 184 Min Image 184 Min
Koncernens arbete med EU:s Gröna taxonomi

Balco Group har identifierat ett antal verksamheter, per produkt, som uppfyller de tekniska granskningskriterierna för väsentliga bidrag till begränsningen av klimatförändringar. Dessa kallas internt i koncernen for potentiellt taxonomiförenliga och består av installation av inglasade balkonger vid renovering av byggnader och fasadrenovering med tilläggsisolering.

Läs mer
Image 185 Min Image 185 Min
Läs hela vår hållbarhetsrapport

Nyckeltal

MSEK
2022
2021
Nettoomsättning 1 333,6 1 120,5
Orderingång 1 108,6 1 558,3
Orderstock 1 274,7 1 557,0
Rörelseresultat (EBIT) 102,5 118,0
Rörelsemarginal (EBIT), % 7,7 10,5
Justerat rörelseresultat 104,6 119,5
Justerad rörelsemarginal, % 7,8 10,7
Årets resultat 76,2 90,2
Operativt kassaflöde 200,3 96,0
Resultat per aktie, SEK 3,78 4,12
Läs mer om våra nyckeltal och mål