Kallelse till årsstämma i Balco Group AB

12.04.2018

  • Hem
  • Press
  • Kallelse till årsstämma i Balco Group AB

Aktieägarna i Balco Group AB, org.nr 556821-2319, kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 15.00 i Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10 i Växjö. Registrering påbörjas klockan 14:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels              vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, och
dels              anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 per post till Balco Group AB, Årsstämma 2018, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 91 98.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats www.balcogroup.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                  Öppnande av årsstämman
2.                  Val av ordförande vid årsstämman
3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                  Godkännande av dagordning
5.                  Val av en eller två protokolljusterare
6.                  Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.                  Anförande av den verkställande direktören och revisorn
9.                  Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017
10.                Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse
11.                Beslut om antal styrelseledamöter
12.                Beslut om antal revisorer
13.                Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
14.                Beslut om arvode till revisor
15.                Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16.                Val av revisor
17.                Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18.                Beslut om emissionsbemyndigande
19.                Beslut om:
a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och
b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
20.                Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande), Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur samt Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Förslag under punkten 2: Val av ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande, ska utses till ordförande på årsstämman.

Förslag under punkten 9b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på bolagets aktier med 1,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 21 428 773 kronor. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara 21 maj 2018.

Ovanstående förslag innebär att högst 21 428 773 kronor av de utdelningsbara medel som står till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Förslag under punkten 11: Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrade och uppgå till sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Förslag under punkten 12: Beslut om antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrade och uppgå till en utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 13: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:
(i) 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande;
(ii) 180 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter;
(iii) 70 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande;
(iv) 40 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
(v) 40 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande;
(vi) 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet;

Förslag under punkten 14: Fastställande av arvode åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 15: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas Johansson och Åsa Söderström Winberg samt nyval av Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg. Håkan Bergqvist och Marcus Planting-Bergloo har meddelat att de inte ställer upp till omval.

Lennart Kalén föreslås omväljas till styrelseordförande.

Carl-Mikael Lindholm är född 1971 och har en läkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm samt en specialistexamen i allmänmedicin och onkologi.
Carl-Mikael har tidigare tjänstgjort som läkare i olika befattningar på Karolinska sjukhuset, länssjukhuset i Jönköping samt i vid universitetssjukhuset i Linköping. Sedan 2016 är Carl-Mikael Lindholm förvaltningsansvarig för Carl-Olof och Jenz Harmins Stiftelse samt affärsutvecklare för Herenco AB. Vid sidan av arbetet i stiftelsen och för Herenco är Carl-Mikael styrelseordförande i Hamhus AB. Carl-Mikael sitter i valberedningen som har berett förslaget till styrelse inför årsstämman.

Johannes Nyberg är född 1971 och har en civilekonomexamen vid Uppsala Universitet internationella ekonomprogrammet; Commerce program, School of Business Queens University; samt studier i ekonomi vid Humboldt Universitetet. Johannes är idag är vd för Skandrenting AB och har tidigare haft positioner på Kaupthing Bank Sverige AB, AGL Structured Finance och inom IBS Sverige AB. Vid sidan av sin vd-roll på Skandrenting AB är Johannes Nyberg styrelseordförande i Cryonite AB, styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB samt i Skandrenting AB.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.balcogroup.se.

Förslag under punkten 16: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (”PwC”) som bolagets revisor. PwC har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att ersätta Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för revisionen.

Förslag under punkten 17: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i allt väsentligt motsvarar föregående års riktlinjer, enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ledningen, som för närvarande består av nio personer. Syftet med riktlinjerna är att se till att Balco kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledningen ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt företagets totala prestation.

Fast- och rörlig lön

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål.

Övriga förmåner och pension

Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas. De ledande befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Pensionsåtaganden tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

Avvikelser från riktlinjerna

Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I ett sådant fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Balcos sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Den verkställande direktören är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under två år från anställningens upphörande. För övriga ledande befattningshavares anställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader.

Förslag under punkten 18: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent eller högst 2 142 877 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag under punkten 19 (a): Beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att på följande villkor besluta om förvärv av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Förvärv av aktier i bolaget får ske på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag under punkten 19 (b): Beslut om bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att på följande villkor besluta om överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 21 428 773 stycken, vilket motsvarar totalt 21 428 773 röster. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på årsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.balcogroup.se, senast från och med torsdagen den 26 april 2018 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Växjö i april 2018

Balco Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon