Kommuniké från årsstämma i Balco Group AB

17.05.2018

  • Hem
  • Press
  • Kommuniké från årsstämma i Balco Group AB

Aktieägarna i Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) samlades idag torsdagen den 17 maj 2018 i Växjö för årsstämma.

Balcos årsstämma fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för Balcos styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas Johansson och Åsa Söderström Winberg, (ii) nyval av Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg, samt (iii) omval av Lennart Kalén som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att ersätta Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för revisionen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent eller högst 2 142 877 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme. Bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt syftar till att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon