Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2019

21.05.2019

  • Hem
  • Press
  • Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2019

Aktieägarna i Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen den 21 maj 2019 i Växjö för årsstämma.

Årsstämman fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag innebärande utdelning om 2 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 23 maj 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om (i) omval av styrelseledamöterna Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Åsa Söderström Winberg, (ii) nyval av Mikael Andersson som styrelseledamot, samt (iii) val av Tomas Johansson som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelade att den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio

procent eller högst 2 142 877 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme. Bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående person, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 17:00 CET. 

file-attachment

Release

download-icon