Slide Image

Hållbar investering

För Balco Group är hållbart företagande en förutsättning för en verksamhet som växer, är lönsam och som över tid skapar värde för koncernens kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter. Vi ska verka utifrån de principer som ingår i FN:s Global Compact, följa de globala målen 2030 och bedriva verksamheten med OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt ha FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som guide. 

Koncernledningen har tagit beslut om att ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågor och har under 2020, tillsammans med Ramboll*, genomfört en intressentanalys där prioriterade intressenter har fått ange vilka frågor som anses vara de mest väsentliga för Balco Group att fokusera på. Intressenterna som fått frågan, i form av en enkät, är kunder, medarbetare samt investerare (här i form av fondbolag). Perspektivet har sedan breddats till att även ta hänsyn till leverantörer, myndigheter och framtida generationer.  Resultat av mål och mätetal finns att läsa i den årliga hållbarhetsrapporten. De högst prioriterade frågorna är markerade i fet stil under respektive hållbarhetsområde.

90 ÅR
Livslängden på en inglasad standardbalkong byggd enligt Balco-metoden

“Hållbarhet hjälper oss att utveckla Balco Group till ett företag som vi vet kommer att leverera ett långsiktigt värde.”

 

Michael Grindborn, Ansvarig hållbarhetsfrågor

Prioriterade hållbarhetsområden för Balco Group är:

Miljö

Världen har många utmaningar inom miljöområdet. Att bekämpa klimatförändringen och nå målet för Parisavtalet är en av vår tids största utmaningar. Som ledande inom vår bransch behöver vi ta vårt ansvar och bidra genom att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att energieffektivisera våra produktionsenheter och minska våra CO2-utsläpp. 

Som ett producerande företag har vi identifierat hur vi kan bidra, och hur vi påverkar FN:s globala mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion. Vår målsättning är att Balco Group ska leverera klimatsmarta produkter med så liten klimatpåverkan som möjligt till marknaden. Nyckeln till detta är att effektivisera våra processer, använda material och metoder som ger minsta möjliga miljöbelastning samt minimera klimatpåverkande utsläpp till luft, mark och vatten.

Mål

Balco har satt som ett långsiktigt mål att utifrån scope 1 och 2 vara klimatneutrala år 2045. Som ett delmål ska vi till 2025 minska CO2-utsläppen med 35 % jämfört med 2019. Mätetalet är CO2-ekvivalent i jämförelse med totalt antal arbetade timmar.

Människan

Inom Balco Group vill vi skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsplats och en del i säkerställandet är att vi mäter, skapar åtgärdsplaner och följer upp bland annat sjukfrånvaro, olycksfall och personalomsättning. 

Vi ska vara ett öppet och inkluderande företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Att bolag inom koncernen är säkra och trygga arbetsplatser för både medarbetare och underentreprenörer är ett grundläggande krav. Vi arbetar systematiskt med att eliminera olyckor för att förverkliga vår nollvision. Några vanliga högriskområden är arbete på hög höjd, tunga kranlyft och arbete i miljö som trafikeras av truckar. Viktiga insatser för att förhindra olyckor rör bland annat säkert beteende, utbildning och rätt hjälpmedel. 

Medarbetarsamtalet fyller en viktig funktion i syfte att identifiera utbildningsbehov, sätta upp karriärvägar och hitta balansen mellan arbete och fritid. 

Mål

Balco Group har på koncernnivå valt att mäta den totala sjukfrånvaro, där målet är att på årsbasis ligga under 3 % av den totala planerade arbetstiden. Personalomsättningen är ett annat viktigt fokusområde som mäts och följs upp inom koncernen, här är målsättningen att ligga på max 6 % och helst inte gå under 4 %. En viss personalomsättning är sund för koncernen då det banar väg för ny energi och kompetens in i bolaget. Den tredje delen som mäts under delen människan är antal olycksfall, där det givetvis råder en nollvision.

Personal TBO

Hållbar styrning

På vilka grunder och utifrån vilka värden bolaget styrs är en central del i Balco Groups totala hållbarhetsarbete. Våra fundament – att arbeta långsiktigt, skapa produkter med hög kvalitet och lång livslängd med egenskaper som möjliggör återbruk eller återvinning – ger oss möjlighet till en god cirkulär ekonomisk tillväxt där vi kan säkerställa ett stabilt ekonomiskt resultat och långsiktig lönsamhet.

Det är viktigt att Balco Group genererar ett överskott av kapital och vi inser att vår verksamhet har en direkt ekonomisk påverkan för en mängd olika intressenter genom ökade fastighetsvärden, direkt lön, ersättning eller avkastning.

I vår uppförandekod, CoC, finns vår inställning och kravställning redogjord kring en mängd viktiga frågor såsom anti-korruption, mänskliga rättigheter, whistleblower och etiska regler. För leverantörskedjan är det framtaget en egen CoC som respektive leverantör har att förhålla sig till.

Mer finns att läsa här: BALCO GROUP CODE OF CONDUCT

Mål

För att tydliggöra vikten av koncernens uppförandekod, CoC, har vi satt upp mål för det beteende som förväntas av koncernens anställda och av våra leverantörer. Internt mäter vi antal rapporterade och konstaterade fall där man brutit mot vår CoC och på leverantörssidan mäter vi antal bolag som skriftligen accepterat att det följer vår CoC. För antal interna fall av konstaterade avvikelser mot CoC gäller en nollvision och för leverantörerna gäller att 100 % av våra strategiska leverantörer ska skriftligen ha accepterat att följa vår CoC.

Ett tredje mätetal som vi valt att fokusera på när det gäller hållbar styrning är andelen kvinnor i chefsposition. Vi ser ett stort värde i en jämn könsfördelning på ledande positioner och har en övertygelse om att det är en nyckel till framgång. Målet är att andelen kvinnliga chefer ska inte understiga andelen kvinnor av totalt antal anställda. Mål till 2025 är att andelen kvinnor av totalt antal anställda ska öka till 20%. (2021: 12,8%).

.

Balco nybyggnation

Hållbarhetsrapporter